Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Blåsipporna blommar i stora mängder bredvid Kärlekstigen om våren.

Galgberget naturreservat

Galgberget är ett välbesökt strövområde strax norr om Visby. Naturreservatets har fått sitt namn från den medeltida avrättningsplats vars höga stenpelare fortfarande finns kvar, väl synliga från land och hav, på den karga klintkanten. Här finns slående utsikt över havet, dramatiska branter, kalkugnsruiner, en labyrint och vacker varierande natur. På Galgbergets höga kalkstensplatå dominerar karg hällmark med varierande öppenhet och barrskog. Nedanför klintkanten dominerar frodig lövskog med ett rikt fågelliv.

Natur

Galgbergets naturreservat inrättades 1998 med syfte att bevara att bevara ett geologiskt, biologiskt och kulturhistoriskt mycket intressant och värdefullt naturområde från exploatering, samt att bevara och sköta ett område av väsentlig betydelse för allmänhetens friluftsliv.

Naturreservatet delas i sin sydväst-nordöstliga sträckning av en klintkant som med varierande höjd löper genom hela reservatet. Den övre delen utgörs av en kalkstensplatå som når sin högsta höjd vid galgplatsen, 44 m ö  h och sjunker sedan successivt mor nor, där klinten delas i en övre och en nedre klintkant. Berggrundsytan uppe på Galgberget består av Tofta-lager och därunder finns Högklints-lager. Även mot söder sjunker höjden och klintkanten övergår i en kraftig slutning. Uppe på klinten ligger kalkhällen bar eller täcks av ganska tunna jordlager.

Nedanför klintkanten finns rasbranter av varierande bredd. På det svagt sluttande planet väster om klinten består marken mestadels av sand.

Uppe på kalkstensplatån dominerar hällmarker med varierande öppenhet. Här finns även mindre delar med tjockare jordlager, barrskog och öppna gräsytor. Nedanför klinten dominerar lövträden i den rikare vattentillgången från klinten och tjockare jordlager. Murgrönan breder ut sig över stora delar av marken och många trädstammar är gröna av den slingrande växten. Här finns öppna och igenväxande gräsmarker på det sandiga underlaget och ytligt rörligt grundvatten. Längst med kärleksstigen finns en frodig växtlighet. Murgröna, vitsippor, blåsippor och violer dominerar markernas växtlighet under våren. Inom vissa delar täcks marken sommartid av ramslök.

Inom området finns en blandning av vilda och kulturspridda växtarter. Här finns bl a sydgullregn, alpgullregn och hybrider mellan dessa, spärroxbär, rynkoxbär, vejksel, vresros och daggros. Flera oxelarter finns, balkanoxel, klippoxel, finnsoxel och oxel. Andra sällsynta och intressanta växter i området är bland annat skärblad, stenfrö, gråfingerört, grenigt kungsljus, toppjungfrulin,  pipört och gotländsk haverrot.

Kulturhistoria

Naturreservatet är stort och har genom åren använts på flera sätt. Det finns flera fornlämningar på Galgberget som vittnar om tidiga användningsområden.

Själva galgen som har gett Galgberget dess namn tros vara byggd redan under 1200-talet och är idag Skandinaviens äldsta stående medeltida galge. Galgen omgärdas av en ca en meter hög och en meter bred cirkelformig stenmur som mäter 16 meter i diameter. Innanför muren står tre, omkring sex meter höga, pelare av kalkstensblock. Arkeologiska undersökningar i området visar att flera av de människor som avrättades också begravdes här. Placeringen av galgen hade en avskräckande effekt och de som hängdes syntes såväl från Visby och som havet.

Nedanför galgen, omkring 250 meter norrut, ligger en labyrint bestående av 12 stensättningar med gråstenar. Labyrinten är 19 meter bred och 18 meter lång.

På Galgberget, omkring 300 meter söder om galgen, finns ruinerna av två kalkugnar. Den norra ugnen är ca 10 meter hög och sexkantig med lågt kupoltak. Den södra ugnen är ca 12 meter hög, fyrkantig med fem meter i sidan och kupoltak. Ugnarna är uppbyggda av sammancementerade kalhällar.

Nedanför klinten har det under åtminstone 1600- och 1800-talen funnits åkermark på flera håll och på marken ovanför klinten har stentäkt förekommit under lång tid. Det framträngande vattnet från under klinten har förr kunnat ge kraft åt en såg. Idag återstår av sågens hålldamm en igenväxande våtmark.

Under tidigt 1905-1912 planterade planteringsgillet i Wisby ut buskar och träd i området under klinten. Bland annat planterade lärk, svarttall, balkanoxel och gullregn.

Senare i tiden har en del av Galgberget använts som speedwaybana. Banan invigdes 1951 och användes en bit in på 2000- talet. Speedway var mycket populärt och premiären lockade flera tusen besökare. Drygt 15 år efter premiären bildades Bysarna som bland sina framgångar kunde räkna hem SM-guld på Galgberget 1988.

Anordningar 

Det finns två grillplatser inom naturreservatet. Den ena med utsikt över havet intill galgen på klintkanten och den andra bredvid labyrinten vid naturreservatets nedre parkering. Vid den övre parkeringen och grillplatsen finns en tillgänghetsanpassad toalett som är öppen sommartid.

En bit in på kärleksstigen finns information om fåglar som brukar vistas i naturreservateten och en vevmaskin som kan spela upp deras olika läten. Ett roligt och pedagogiskt sätt att lära sig mer om våra fåglar.

Tillgänglighet

Det finns flera tillgängliga gångvägar i stenmjöl som ger möjlighet till en varierad promenad i Galgbergets naturreservat.

De två grillplatserna i naturreservatet är möjliga att ta sig till med barnvagn och rullstol och ligger båda i nära anslutning till en parkering. Den övre grillplatsen ligger dessutom bredvid en tillgänglighetsanpassad toalett (öppen sommarsäsong).

Värden för friluftslivet

Galgberget är ett mycket attraktivt naturområde och ett av Visbys mest frekventerade strövområden. Naturreservatet har tack vare sin närhet till Visby ett stort värde för det vardagliga och nära friluftslivet. Närheten gör naturreservatet lättillgängligt och möjligt att ta sig till reservatet även till fots eller på cykel.

Området erbjuder en naturupplevelse av hög kvalitet, med flera naturtyper, vackra vyer och artrikedom. Därutöver är Galgberget kulturhistoriskt intressant och har en spännande vegetation med inslag av trädgårdsflyktingar. Det är en del av riksintresse för friluftslivet (Gotlandskusten) enligt 2 kap 6§, 2 st naturresurslagen (1987:12) samt i ett större område av riksintresse för naturvården. Främst är naturreservatet av värde för det rörliga friluftslivet.

Mer information och reservatsföreskrifter

 

 

Hitta direkt