Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vård- och omsorgspersonal uppmanas att covid-testa sig efter utlandsresa

Publicerad 2021-08-04 09:24
Rekommendation om provtagning för covid-19 efter utlandsresa inför återgång till arbete inom vård och omsorg:

Sedan vecka 29 ses ett snabbt ökande antal fall av covid-19 på Gotland och nationellt. Flera fall har koppling till utlandsresor.

Med anledning av detta rekommenderas att personal som har varit utomlands testar sig inför eller i samband med återgång i arbete inom vård och omsorg. Det gäller oavsett vaccinationsstatus. Det krävs inte att svar föreligger innan återgång i arbete, men bör stämmas av med närmaste chef. Testningen bör göras snarast samt efter 5 dagar. Om man har varit hemma i mer än 7 dagar inför återgång i arbete bedöms testning ej vara nödvändigt. Testning med PCR är att föredra.

Fortsatt rekommenderas att personal bär munskydd i all patientnära vård inom vård och omsorg. Vaccinationerna ger ett mycket gott skydd mot svår sjukdom, men det har förekommit fall där en fullvaccinerad personal har smittat en fullvaccinerad patient varför det extra skydd som munskydd innebär är viktigt.