Kontakt

Upplysningar lämnas av:
Gunilla Fohlin, tfn: 0498-269353
Harriet Wiman, tfn: 0498-269232

Teknikförvaltningen
621 81 Visby
Besöksadress: Färjeleden 2
E-post: registrator-tn@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nyanslutning inom verksamhetsområde

Hur går anslutningen till inom verksamhetsområde?

För att en anslutning ska vara möjlig måste vissa krav vara uppfyllda:

 • Fastigheten måste omfattas av verksamhetsområdet.
 • Det får inte finnas några begränsningar för anslutningar inom verksamhetsområdet.
 • En ansökan om vatten- och avloppsanslutning skickas in.

Finns det inga hinder för en anslutning ser händelseförloppet ut enligt nedan.

 1. Ansökan om vatten- och avloppsanslutning skickas in till Teknikförvaltningens VA-avdelning.
 2. Om anslutning är möjlig förmedlas en föreslagen förbindelsepunkt.
 3. Fastighetsägaren godkänner den föreslagna förbindelsepunkten. Förbindelsepunktens läge bestäms av VA-huvudmannen men fastighetsägarens önskemål ska alltid tas i beaktande.
 4. Förbindelsepunkten upprättas av VA-huvudmannen.
 5. Förbindelsepunktens läge förmedlas till fastighetsägaren och fakturan för anläggningsavgiften skickas till fastighetsägaren.
 6. Fastighetsägaren betalar anläggningsavgiften.
 7. Ändringsanmälan skickas in av fastighetsägaren.
 8. När ändringsanmälan är godkänd kan fastighetsägaren koppla in sig på det allmänna VA-ledningsnätet.
 9. När anslutningen är genomförd monterar VA-avdelningen en vattenmätare på fastigheten.
 10. Servisventilen öppnas av VA-avdelningens personal och fastigheten kan börja utnyttja den allmänna anläggningen

Att tänka på!

 • Anmälan Bygglovsbefriad åtgärd ska skickas in till Miljö- och byggnadsnämnden. Ansvarig rörinstallatör ska anges på anmälan, beslut om kontrollplan ska ha utfärdats innan VA-arbetet får påbörjas.
 • VA-ritning ska skickas in till Miljö- och byggnadsnämnden. VA-ritningen ska innefatta omfattningen av installationen och en höjdsatt situationsplan.

Arbetet med VA-installation får inte påbörjas innan samtliga blanketter är inlämnade och godkända.

Vem får ansluta en fastighet till den allmänna anläggningen?

För att få ansluta en fastighet till den allmänna VA-anläggningen ska entreprenören, för rörinstallation och markarbete, vara godkänd av Region Gotland. Lista på godkända entreprenörer finns hos teknikförvaltningen.

Region Gotland gör stickprovskontroll av va-installationen på fastigheter som ansluter till kommunalt vatten och/eller spillvatten.

Att påbörja nyttjande av den allmänna va-anläggningen innan vattenmätare monterats, är att se som stöld och därmed straffbart.