Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesbild vaccination mot covid-19 på Gotland, 5 juli

Vecka 26 har 5576 vaccinationer genomförts på Gotland, varav 2 334 av dessa var dos 2-vaccinationer. Totalt har nu 57 990 vaccinationer genomförts.

Drygt 35 000 personer har fått minst en dos covidvaccin och cirka 23 000 är färdigvaccinerade. I gruppen 70 år och äldre har 95,4 procent fått minst en dos och 92,1 procent är färdigvaccinerade. I gruppen 60-69 år har 92 procent fått minst en dos och 74 procent är färdigvaccinerade. I gruppen 50-59 år har 81 procent påbörjat eller bokat tid för vaccination. I gruppen 40-49 år är motsvarande siffra 77 procent, i gruppen 30-39 år 64 procent och i gruppen 28-29 år 57 procent. Det är viktigt att de som har för avsikt att vaccinera sig, bokar in sig så snart som möjligt. Att vaccinera i den här omfattningen är en insats för att ge alla som vill en möjlighet att vaccinera sig. När samtliga åldersgrupper har erbjudits vaccination, kommer vaccination inte längre att ske lika storskaligt. Det innebär att tillgängligheten inte kommer att vara lika hög under hösten.

Felaktig statistik

Varje torsdag uppdaterar Folkhälsomyndigheten nationella statistiken över genomförda vaccinationer. Tyvärr felar statistiken gällande dos 1-vaccinationer för Gotlands del. Under vecka 25 har Folkhälsomyndigheten bara registrerat 32 av 2 244 vaccinationer. Det gör att det ser ut som om täckningsgraden för minst en dos ligger på 57,2 procent, när den i själva verket är 61,8 procent. Däremot stämmer statistiken över färdigvaccinerade, där ligger täckningsgraden på 40 procent. För riket ligger täckningsgraden för minst en dos på 57, 8 procent och för färdigvaccinerade på 36,7 procent.

Hittills har 7 procent, det vill säga närmare 4 000 doser, av Gotlands vaccinleveranser gått till så kallade utomlänsvaccinationer. Antalet gotlänningar som har vaccinerat sig på fastlandet är betydligt färre. Nettoflödet, alltså skillnaden mellan antalet fastlänningar som vaccinerat sig på Gotland och gotlänningar som vaccinerat sig på fastlandet, låg vid senaste uppdateringen på plus fem procent. Gotland har därmed det högsta nettoinflödet i landet. Tidigare har Gotland fått mer vaccin än vad befolkningsmängden motiverar. Så är inte längre fallet. Till och med juli månad kommer Gotland enligt prognosen att få det som Folkhälsomyndighetens fördelningsnyckel berättigar till. Samtidigt är leveranserna framöver förhållandevis begränsade. Vecka 27-30 levereras preliminärt 9 320 doser, av dessa är drygt 5 000 reserverade för dos 2. Omkring 1 000 doser är redan uppbokade av de åldersgrupper som nu är behöriga att boka. Det betyder att vi endast har omkring 3 000 doser över till och med vecka 31.

Prioritering i vaccinationsbokningen

Region Gotland har en hög vaccinationskapacitet och skulle gärna erbjuda sommargotlänningar och besökare möjligheten att vaccinera sig här under sommaren. Ur ett pandemiskt perspektiv är det önskvärt att så många som möjligt vaccinerar sig skyndsamt. Om inte Gotland får en högre ranson vaccin innebär dock vaccination av personer hemmahörande i andra regioner att gotlänningar får stå tillbaka, vilket inte är rimligt om vaccinationsarbetet ska bedrivas jämlikt. Hittills har inget besked om omfördelning av vaccin fattats, varför vi nu tvingas att prioritera. I första hand erbjuds personer som bor och långvarigt vistas på ön en dos 1 och alla som får en dos 1 får också en dos 2 inbokad. Därefter, i mån av tillgång på vaccin, erbjuds så kallade fristående doser. Möjligheten att boka fristående doser pausades i 1 juli. Nytt beslut om prioriteringar kommer framledes att fattas varje måndag.

1 juli infördes möjligheten att få ett digitalt covidbevis. Det är eHälsomyndigheten som utfärdar bevisen.

Mer information om hur det går till att få ett covidbevis hittar du på eHälsomyndighetens hemsida.