Kontakt

Upplysningar lämnas av:
Gunilla Fohlin, tfn: 0498-269353
Harriet Wiman, tfn: 0498-269232

Teknikförvaltningen
621 81 Visby
Besöksadress: Färjeleden 2
E-post: registrator-tn@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förändring befintlig anslutning

Om din fastighet är ansluten till den allmänna VA-anläggningen ska du som fastighetsägare anmäla varje förändring av betydelse som du utför på fastigheten. Som betydande förändring räknas till exempel: nytt badrum, inkoppling gäststuga eller omläggning av befintliga ledningar på fastigheten. Är du osäker på om du behöver anmäla förändringen så tar du kontakt med VA-avdelningen.

Ändringsanmälan är kostnadsfri.

  1. Ändringsanmälan skickas in av fastighetsägaren.
  2. När ändringsanmälan är godkänd kan fastighetsägaren påbörja ombyggnationen.

Att tänka på!

  • Anmälan Bygglovsbefriad åtgärd ska, om ombyggnationen kräver det, skickas in till Miljö- och byggnadsnämnden. Kontakta Miljö- och byggnadsnämnden för att kontrollera vad som gäller för din ombyggnation. Ansvarig rörinstallatör ska anges på anmälan, beslut om kontrollplan ska ha utfärdats innan VA-arbetet får påbörjas.
  • VA-ritning ska skickas in till Miljö- och byggnadsnämnden. VA-ritningen ska innefatta omfattningen av installationen och en höjdsatt situationsplan.

Arbetet med VA-installation får inte påbörjas innan samtliga blanketter är inlämnade och godkända.

Vem får ansluta en fastighet till den allmänna anläggningen?

För att få ansluta en fastighet till den allmänna VA-anläggningen ska entreprenören, för rörinstallation och markarbete, vara godkänd av Region Gotland. Lista på godkända entreprenörer finns hos teknikförvaltningen.

Region Gotland gör stickprovskontroll av VA-installationen på fastigheter som ansluter till kommunalt vatten och/eller spillvatten.

Att påbörja nyttjande av den allmänna VA-anläggningen innan vattenmätare monterats, är att se som stöld och därmed straffbart.