Kontakt

Upplysningar lämnas av:
Gunilla Fohlin, tfn: 0498-269353
Harriet Wiman, tfn: 0498-269232

Teknikförvaltningen
621 81 Visby
Besöksadress: Färjeleden 2
E-post: registrator-tn@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bestämmelser och föreskrifter gällande kommunalt VA

Kallas i dagligt tal för VA-lagen. Lagen är beslutad av riksdagen och gäller för alla fastigheter inom verksamhetsområde. Lagen reglerar VA-förhållandet mellan VA-huvudmannen och VA-abonnenten.

Detta är en författning bestämd av regionfullmäktige. Denna författning reglerar mer i detalj vad som gäller för fastigheter anslutna till det allmänna VA-anläggningen i Region Gotland.

En sammanställning av information som kan vara användbar, vid anslutning av en fastighet till den allmänna VA-anläggningen eller vid en ombyggnation av fastighetens VA-installation.

Vid bildandet av ett nytt verksamhetsområde kan en enskild anläggning bedömas som onyttig. Om så är fallet kan man som fastighetsägare ha rätt till ersättning för den onyttiga anläggningen.