Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förslag till detaljplan för Stenkyrka Grausne 1:84 - Samråd

Miljö- och byggnämnden har 2021-06-23 § 152 givit Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att samråda med ett förslag till detaljplan. Planförslaget hanteras med standardförfarande.

Syftet är att pröva lämpligheten av att komplettera befintlig bebyggelse i södra Lickershamn med 30 fastigheter för bostadsändamål. Etableringen föreslås genomföras i tre bebyggelsegrupper placerade i samklang med utkristalliserade natur- och kulturvärden på fastigheten.

Föreslagen bebyggelse inplaceras i skogsmiljön som komplement till befintlig bebyggelsestruktur och präglas av de höga rekreations- och naturvärden som finns i omgivningen. Detaljplanen medger totalt 30 tomter för bostadsändamål, vars areal föreslås vara minst 800 m2 (800 – 950 m2). Varje fastighet får en begränsad byggrätt med möjlighet att uppföra en huvudbyggnad och komplementbyggnader.

Ett antal egenskapsbestämmelser reglerar husens utformning, så att dessa kan medverka till att bebyggelsen integreras väl i skogsområdet. Målsättningen är att utifrån egenskapsbestämmelserna gestalta husen i en naturanpassad arkitektur, som med variation kan genomföras och införlivas i området. Dessa värden ska prägla områdets utbyggnad.

Planförslaget bedöms förenligt med Region Gotlands Översiktsplan Bygg Gotland 2025 och Planprogram för Lickerhamn, godkänt Byggnadsnämnden 2008-10-29.

Planområdet ligger – cirka 2,5 mil norr om Visby – i södra delen av Lickershamn, intill och väster om väg 709 som leder ner till Lickershamn från länsväg 149. Fastigheten är drygt 20 ha, varav planområdet omfattar cirka 8,4 ha.

Fastigheten är i privat ägo.

Planhandlingarna finns på Region Gotlands hemsida: http://www.gotland.se/detaljplan samt i entrén hos Region Gotland, Visborgsallén 19 i Visby fr o m 07 juli 2021 t o m 18 aug 2021.

Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen till Miljö- och byggnämnden, 621 81, eller via e-post registrator-mbn@gotland.se, senast den 18 aug 2021. Ange ditt namn, postadress och ärendenummer (MBN 2029/1756).

Efter samrådet kommer förslaget att bearbetas och därefter skickas ut igen på granskning. Inkomna synpunkter från samråd och granskning kommer att redovisas i ett utlåtande och ligga till grund för beslut om antagande i miljö- och byggnämnden. Sakägare som inte lämnat synpunkter i planprocessen kan mista sin rätt att överklaga planen.

Upplysningar lämnas av Richard Löwenborg, planchef, tfn 0498-269000, eller e-post richard.lowenborg@gotland.se