Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förslag till detaljplan för Vamlingbo Austre 1:9, del av - Förnyad granskning

Planförslaget, daterat 2021-06-23 som varit utställt för granskning har efter utställningstidens slut reviderats och ställs nu på nytt i en förnyad granskning. Planförslaget hanteras med normalförfarande enligt PBL 2010.

Syftet med detaljplanen är att tillskapa åtta stycken nya fastigheter avsedda för bostadsbebyggelse på södra Gotland inom fastigheten Vamlingbo Austre 1:9. Bebyggelsen föreslås i skogliga partier i det utpräglade kulturlandskapet på Storsudret ca 2,5 km från Austre strand och Holmhällar.

I Planprogram för Austre 1:9 m.fl., Vamlingbo, godkänt av BN 2014-05-14, anges att sju till åtta tomter kan tillkomma inom Austre 1:9 genom detaljplanering. Fastigheterna ska placeras i grupper om två till tre tomter avskilda sinsemellan med naturmark.

I samband med planarbetet har en arkeologisk utredning genomförts i syfte att utröna den föreslagna bebyggelsens påverkan på eventuella kulturvärden. Därtill har en omfattande vattenutredning genomförts för att säkerställa ett långsiktigt hållbart vattenuttag. Utifrån utredningen har tillstånd för planerad

 vattenverksamhet meddelats av Mark- och miljödomstolen i Nacka den 13 januari 2021, med tillstånd att bortleda grundvatten från två befintliga brunnar motsvarande en gemensam sammanlagd mängd av 2 000 m3/år, dock högst 6,2 m3 under ett dygn. Domen har vunnit laga kraft.


Planförslaget bedöms förenligt med Region Gotlands Översiktsplan Bygg Gotland 2025 och Planprogram för Austre 1:9 m fl.

Planområdet är beläget på södra Gotland, Storsudret, i Vamlingbo socken. Fastigheten ligger ca 7,5 mil söder om Visby. Närmaste tätort är Burgsvik ca 9 km bort. Planområdet omfattar drygt 5 ha.

Fastigheten är i privat ägo.

Planhandlingarna finns på Region Gotlands hemsida: http://www.gotland.se/detaljplan samt i entrén hos Region Gotland, Visborgsallén 19 i Visby fr o m 07 juli 2021 t o m 18 aug 2021.

Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen till Miljö- och byggnämnden, 621 81, eller via e-post registrator-mbn@gotland.se, senast den 18 aug 2021. Ange ditt namn, postadress och ärendenummer (MBN 2019/1219).

Efter granskning kommer förslaget att bearbetas och kan därefter lyftas för politiskt antagande. Inkomna synpunkter från granskning kommer att redovisas i ett utlåtande och ligga till grund för beslut om antagande. Sakägare som inte lämnat synpunkter i planprocessen kan mista sin rätt att överklaga planen.

Upplysningar lämnas av Richard Löwenborg, planchef, tfn 0498-269000, eller e-post richard.lowenborg@gotland.se