Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förslag till detaljplan för Stenkyrka Austergårds 1:23 - Samråd

Miljö- och byggnämnden har gett samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att samråda med ett förslag till detaljplan för rubricerat område.

Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga med en anläggning för tillfällig vistelse. Anläggningen utformas som skogskojor samlade kring en gemensam byggnad. Området ligger cirka 1,5 kilometer söder om Lickershamns fiskeläge, utmed Stenkyrka Likkarsvägen.

Syftet med samrådet är dels att förbättra beslutsunderlaget genom att samla in den kunskap och de synpunkter som finns inom det aktuella området, dels att ge de intressenter som berörs insyn i förslaget och möjlighet att påverka det.

Planhandlingarna finns här på Region Gotlands hemsida: www.gotland.se/detaljplan samt i entrén hos Region Gotland, Visborgsallén 19 i Visby fr o m 2021-07-02 . Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen till Miljö- och byggnämnden, 621 81, eller via e-post registrator-mbn@gotland.se, senast den 27 augusti 2021. Ange ditt namn, postadress och ärendenummer (MBN 2019/1725). Efter samrådet kommer förslaget att bearbetas och därefter skickas ut igen på granskning. Inkomna synpunkter från samråd och granskning kommer att redovisas i ett utlåtande och ligga till grund för beslut om antagande i miljö- och byggnämnden. Sakägare som inte lämnat synpunkter i planprocessen kan mista sin rätt att överklaga planen.

Har du några frågor är du välkommen att maila planarkitekt Sara Lindh, sara.lindh@gotland.se eller plankonsult Carin Johansson carin.johanson@telia.com