Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Miljö- och byggnämnden har sammanträtt den 23 juni 2021

Publicerad 2021-06-23 16:15
På dagens digitala sammanträde för miljö- och byggnämnden fick ledamöterna bland annat ta ställning till upphävandet av detaljplan i Ljugarn, en detaljplan nära Lickershamn i Stenkyrka och en detaljplan i Vamlingbo.
På dagens sammanträde behandlades cirka 25 ärenden. Här nedan berättar vi kortfattat om några av dem. Kallelse och handlingar finns på www.gotland.se/mbn.
 
Under det här sammanträdet gjorde nämnden en annan bedömning än förvaltningen i ärende 10.
 
Miljö- och byggnämndens ordförande Eva Ahlin kommenterar dagens sammanträde och beslut:
-Vi kan ibland landa i andra slutsatser, både för att det handlar om just bedömningar, och för att vi ibland agerar utifrån vår politiska vilja. Landsbygdsutveckling väger tungt för många av oss, och har bidragit till att vi landat i ett positivt planbesked i När.
 
Ärende 4
Uppdrag – utreda förutsättningarna för ett upphävande av del av detaljplan i Ljugarn  
Beslut:
Miljö- och byggnämnden ger i uppdrag åt förvaltningen att utreda förutsättningarna för ett upphävande av del av detaljplan i Ljugarn. Uppdraget gäller ett av de områden som undantogs vid fastställelsen av byggnadsplanen i juni 1964, gällande fastigheten Ardre Butrjvs 1:17 med flera. Nämnden vill ha återkoppling på hur uppdraget fortlöper på fördjupningsmötet den 1 oktober i år.
 
”Det här är ett smidigt och relativt billigt sätt att lösa den uppkomna situationen, förutsatt att alla fastighetsägare vill detta. Vi ska inte stressa fram, utan ge fastighetsägarna tid att reflektera och ställa frågor” säger Eva Ahlin, ordförande.
 
Ärende 6
Detaljplan för Stenkyrka Austergårds 1:23 Samråd
Beslut:
Samhällsbyggnadsförvaltingen ska samråda med planförslaget, daterat 2021-06-09, enligt 5 kapitlet plan- och bygglagen.
Information om ärendet:
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att komplettera Lickershamn med en anläggning för tillfällig vistelse. Anläggningen utformas som skogskojor samlade kring en gemensam byggnad med kök, bastu, café med mera. Området ligger cirka 1,5 kilometer söder om Lickershamns fiskeläge.
 
Den tänkta planen för anläggningen är arkitektritade skogskojor som ska placeras ut i det orörda skogslandskapet på fastigheten. I centrum av området planeras gemensamma servicebyggnader med till exempel kök, café, utsiktstorn och rum för yoga och bastu.
 
Ärende 7
Upprättande av detaljplan- Stenkyrka Grausne 1:84, del av
Beslut:
Miljö- och byggnämnden ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att samråda med upprättat planförslag för Stenkyrka Grausne 1:84, del av, daterat 2021-06-09, i enlighet med kap 5 §§ 11-13 plan- och bygglagen.
Information om ärendet:
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att komplettera befintlig bebyggelse i södra Lickershamn med 30 fastigheter för bostadsändamål inom fastigheten Stenkyrka Grausne 1:84.
Etableringen föreslås genomföras i tre bebyggelsegrupper placerade i samklang med natur- och kulturvärden på fastigheten.
 
I Planprogram för Lickershamn, godkänt av byggnadsnämnden 2008-10-29, har nya bostadstomter i tre bebyggelsegrupper redovisats på fastigheten. I samband med planarbetet har en naturvärdesinventering och kulturvärdesutredning genomförts, vilka har påverkat placeringen av de tre enheterna, som nu har grupperats tätare för att bevara de höga natur- och kulturvärden som framförallt finns i västra och norra delen av fastigheten.
 
Föreslagen bebyggelse inplaceras i skogsmiljön som komplement till befintlig bebyggelsestruktur och präglas av de höga rekreations- och naturvärden som finns i omgivningen. För att värna karaktären föreslås bebyggelsen dras in från väg 709, så att en skogsbuffert mot vägen och ett befintligt gångstråk säkerställs. Bebyggelsen placeras kring en tillkommande vägslinga med angöringar från väg 709.
 
Detaljplanen medger totalt 30 tomter för bostadsändamål, vars areal föreslås vara minst 800 m2 (800 – 950 m2). Varje fastighet får en begränsad byggrätt med möjlighet att uppföra en huvudbyggnad och komplementbyggnader.
 
Området ligger i södra delen av Lickershamn, intill och väster om väg 709 som leder ner till Lickershamn från länsväg 149. Fastigheten är drygt 20 ha, varav planområdet omfattar cirka 8,4 ha. Fastigheten är i privat ägo.
 
Ärende 8
Upprättande av detaljplan - Vamlingbo Austre 1:9, del av – Förnyad granskning
Miljö- och byggnämnden beslutar att samhällsbyggnadsförvaltningen kan skicka ut förslag till detaljplan för Vamlingbo Austre 1:9, del av, daterad 2021-06-09 på förnyad granskning, i enlighet med kap 5 §§ 18-21 plan- och bygglagen.
Syftet med detaljplanen är att skapa åtta fastigheter för ny bostadsbebyggelse inom del av fastigheten Vamlingbo Austre 1:9, i enlighet med antaget planprogram från 2014. Planförslaget möjliggör för bostäder tillskapade med omsorg om natur- och kulturmiljö med tilltagna naturmarker och släpp för djur och rörligt friluftsliv.
 
Sedan granskning sommaren 2018 har en omfattande vattenutredning genomförts för att säkerställa ett långsiktigt hållbart vattenuttag. Utifrån utredningen har tillstånd för planerad vattenverksamhet meddelats av Mark- och miljödomstolen i Nacka den 13 januari 2021, med tillstånd att bortleda grundvatten från två befintliga brunnar motsvarande en gemensam sammanlagd mängd av 2 000 m3/år, dock högst 6,2 m3 under ett dygn. Domen har vunnit laga kraft.
 
Planen har reviderats utifrån vattendom och inkomna synpunkter i granskningsskedet. Planens övergripande syfte har utformats med ambitionen att skapa ett område med låga hus i natur där tillkommande bebyggelse utformas med hänsyn till rådande natur- och kulturförutsättningar och med hög arkitektonisk kvalitet. Ett antal egenskapsbestämmelser reglerar husens utformning så att bebyggelsen kan integreras väl i landskapet.
 
Ärende 9
Sanda Runne 1:23 och 1:24 – Begäran om planbesked
Beslut:
MBN är inte beredd att upprätta detaljplan för berörda fastigheter, Sanda Runne 1:23 och 1:24 i enlighet med 5 kap 2 paragrafen plan- och bygglagen.
Information om ärendet:
Större delen av marken är olämplig för byggnation på grund av hydrogeologiska förutsättningar och dess naturvärden. Marken kräver avvattning om den ska kunna bebyggas och skogen håller ett flertal signalarter som signerar att skogen är skyddsvärd.
 
Ärende 10
När Allmunds 1:7 – Begäran om planbesked
Beslut: 
Miljö- och byggnämnden ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för När Allmunds 1:7 i enlighet med 5 kap 2 paragrafen plan- och bygglagen. 
Information om ärendet:
Miljö- och byggnämnden bedömer att viss bebyggelse kan tillåtas på fastigheten. Bostäder behövs på hela Gotland, därför är det viktigt att se möjligheterna där de finns. Exploatering kräver hänsyn, då det är ett värdefullt kustområde med småbrutet odlingslandskap. Det är viktigt att husen både i utformning och antal underordnar sig landskapet. Miljöpartiet och Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet.
 
 ”Det är en anslående landskapsbild som vi måste vara varsamma med, men viss bebyggelse kan ändå tillåtas. Det kräver hänsyn, då det är ett värdefullt kustområde med småbrutet odlingslandskap. Det är viktigt att husen både i utformning och antal anpassas till landskapet. Vi behöver utveckla vår gotländska landsbygd, fler bostäder behövs, därför tycker jag att vi ska försöka hitta möjligheterna” säger Eva Ahlin.
 
 
Ärende 12
Östergarn Falhammars 1:22 – Rivning (flytt) av 10 byggnader samt nybyggnad av 31 uthyrningsstugor, 3 förrådsbyggnader, uppförande av plank (sopstationer) samt anordnande av parkering
Beslut:
Avseende rivning
Miljö- och byggnämnden beviljar ansökan om rivningslov med stöd av 9 kap paragraf 34 plan- och bygglagen.
Avseende rivning
Miljö- och byggnämnden avslår ansökan om bygglov med stöd av 9 kap paragraf 30 och 31 b plan- och bygglagen.
 
Information om ärendet:
Ansökan om nybyggnad bedöms strida mot gällande detaljplan Östergarn Falhammars 1:22 som endast tillåter uthyrningsstugor avsedda för ”tillfällig vistelse”. Det aktuella ärendet bedöms vara av principiell karaktär och bör läsas mot den parallella inströmningen av tillsynsärenden gällande liknande anläggningar på andra delar av ön (som för närvarande uppgår till 14 stycken).
 
Miljö- och byggnämnden anser det vara av stor vikt att detaljplanens syfte att utveckla en pågående campingverksamhet, en anläggning med uthyrning och camping som gynnar det lokala näringslivet och rekreation i området, följs. Gotlands campingar är viktiga för både turister och gotlänningar, och ger ett starkt tillskott till den gotländska ekonomin genom den större konsumtion som korttidsturisten står för. Vi vill behålla och utveckla de redan exploaterade områdena. Gotlands orörda strandområden ska få fortsätta vara just orörda. 
 
”Jag och en enig nämnd lägger stor vikt vid att detaljplanens syfte följs. Vi vill se campingverksamheten utvecklas, något som gynnar det lokala näringslivet. Naturen, friluftslivet och människors rekreation i området är viktiga faktorer” säger ordförande Eva Ahlin.
 
 
Under ärende 21 presenterades statistik och information från samhällsbyggnadsförvaltningen.
 
Om bygglov
Under januari-maj kom det in 656 ärenden till bygglovsenheten och enheten har fattat 589 beslut. Under samma period de två föregående åren inkom cirka 480 ärenden och enheten fattade då cirka 500 beslut, så ärendeinflödet är fortsatt mycket över det normala och enheten fattar fler beslut än normalt.
Under maj månad fattades färre beslut än under mars och april, huvudsakligen på grund av stor andel ärenden i fas för förgranskning och handläggning snarare än beslut. Ökningen fortsätter bestå till större delen av bygglov för fritidshus samt bygglov för om- och tillbyggnader.
 
Om livsmedelskontroller
Även om smittspridningen minskar så är det fortfarande svårt att på säkert sätt genomföra livsmedelskontroller. Försiktighetsåtgärder och enbart förbokade kontroller ger en låg takt gentemot kontrollmålet. Fokus ligger även fortsättningsvis på en säker arbetsmiljö och verksamheter väljs i första hand utifrån att det går att genomföra en livsmedelskontroll på säkert sätt.
Miljötillsyn utförs digitalt eller utomhus. Vi behöver vänta med viss verksamhet till hösten eftersom den inte går att genomföra på ett smittsäkert sätt.
 
Beslut:
Miljö- och byggnämnden ser de effekter pandemin har på hela förvaltningen, med bland annat bokade tillsynsbesök som genomförs på ett smittsäkert sätt och den stora ärendeinströmningen på bygglov. Nämnden anser att förvaltningen gör ett mycket bra arbete i den här situationen och har valt bra åtgärder. Vi ser alla fram emot när pandemin och dess effekter är över.
 
”Vi är alla påverkade av pandemin, och ser fram emot när den och effekterna av den är över. För de som mist sina nära och kära kommer de här åren, för nu är det ju mer än ett år, säkert att finnas etsade i minnet. Vår myndighet har tacklat allt det som uppkommit till följd av covid 19 på ett föredömligt sätt, och vi kommer gå stärkta ur pandemin. Men än så länge kämpar vi på med tillsyn på ett smittsäkert sätt och kraftigt ökat antal byggärenden” säger Eva Ahlin, ordförande.