Kontakt

Jessica Svännel, Projektledare Hållbara kartan 
jessica.svannel@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hållbara kartan

Samhällsbyggnadsprocessen står inför stora utmaningar, med tydliga mål att minska byggsektorns påverkan på miljön. Digitalisering ses som den största förändringsfaktor för att nå dessa mål och kommuner och regioner har ansvar och möjligheter att möta denna utmaning och driva omställningen till ett klimatneutralt samhälle.

Innovationsidén Hållbara kartan

Vid Region Gotland avslutas under 2021 det mycket framgångsrika digitaliseringsprojektet DiSa – Digital samhällsbyggnad. I projektet har Region Gotland digitaliserat och kvalitetssäkrat sina geodata, vilket gett en strukturerad digital grund att arbeta vidare utifrån. Innovationsidén om den hållbara kartan blir en naturlig fortsättning, där Region Gotland i samarbete med RISE, Research Institute of Sweden, vill ta fram en prototyp som på sikt kan skalas upp och bidra till klimatomställningen i samhällsbyggandet.

Syftet med innovationsidén ’Hållbara kartan’ är att i dialog med användarna testa vilken information en hållbar karta över Gotland skulle innehålla och hur denna information bäst skulle visualiseras. Tillgänglighet, jämlikhet och hållbarhet står i fokus. Resultatet av innovationsidén kommer vara en prototyp av en digital hållbar karta, framtagen i samråd och dialog med regionalt näringsliv, medarbetare vid Region Gotland och privatpersoner. Prototypen kommer indikera var det är mest klimatsmart att bygga på ön och resultatet kommer delges övriga kommuner och regioner i Sverige.

Smart Built Environment 

Projektarbetet och innovationsidén Hållbara kartan finansieras av Smart Built Environment. I relation till Smart Built Environments effektmål arbetar den hållbara kartan mot flera av målen, som effektivisering, förbättrat informationsflöde, klimatperspektiv och kunskapsutveckling.

Projektarbetet med den hållbara kartan startar den 1 december 2021 och pågår till 1 juli 2022.