Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesbild vaccination mot covid-19 på Gotland, 21 juni

Under vecka 24 genomfördes 4 200 vaccinationer. 3 077 av dessa vaccinationer var dos 2 och totalt har nu 48 062 vaccinationer gjorts på Gotland.

Omkring 29 500 personer har fått minst en dos covidvaccin och cirka 18 700 personer är färdigvaccinerade.

Täckningsgraden i gruppen 70 år och äldre ligger på 95 procent för minst en dos och på 89 procent för två doser. I gruppen 50-69 år har hittills 72 procent vaccinerat sig. Om vi även inkluderar inbokade personer i statistiken, ligger täckningsgraden på 84 procent. I praktiken är sannolikt täckningsgraden för gruppen 50-69 år högre, eftersom personer som i fas 1 vaccinerats av företagshälsovården Avonova, liksom personer som vaccinerat sig på fastlandet, inte syns i statistiken för täckningsgraden.

Målen i överenskommelsen mellan staten och SKR, är en täckningsgrad på 80 procent för personer 70 år och äldre och 70 procent för personer 18-69 år. Således har Gotland en fortsatt hög täckningsgrad även i det yngre åldersspannet.

Drygt hälften av gotlänningar har få en dos vaccin

Enligt Folkhälsomyndighetens senaste uppdatering fram till och med 13 juni, har nu 54,8 procent av den vuxna befolkningen på Gotland fått minst en dos covidvaccin och 30,1 procent är färdigvaccinerade. Motsvarande siffror för riket är 51,4 och 27,6. Vid uppföljning av täckningsgrad syns inte de vaccinationer som genomförts på Gotland av personer folkbokförda i en annan region. Hittills har 7 procent av alla genomförda vaccinationer varit utomlänsvaccinationer. Betydligt färre gotlänningar har vaccinerat sig på fastlandet. Nettoinflödet, det vill säga skillnaden mellan vaccinationer av gotlänningar på fastlandet och vaccinationer av fastlänningar på Gotland, ligger på plus 5 procent.

Mer vaccin krävs för ett jämlikt vaccinationsarbete

Vi vare sig kan eller vill neka personer från andra regioner att vaccinera sig på Gotland. Det fria vårdvalet är lagstadgat och betyder att vi har rätt att söka vård och därmed boka vaccinationer i annan region än den där vi är folkbokförda. Ur ett pandemiskt perspektiv är det bra om befolkningen vaccinerar sig så fort som möjligheten erbjuds. Det blir dock problematiskt när Folkhälsomyndigheten fördelar vaccinet utifrån regionernas befolkningsmängd. Tidigare har Gotland fått betydligt mer vaccin än vad befolkningsmängden motiverar. På så vis har Gotland kompenserats för det nationellt sett höga nettoinflödet av personer från andra regioner. Tillsammans med Region Halland, som liksom Gotland har ett relativt högt inflöde av personer till regionen, för Region Gotland resonemang med Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om behovet av en omfördelning av vaccin, för att också vi som är turisttäta regioner ska kunna bedriva ett jämlikt vaccinationsarbete.

Ta båda vaccinationsdoserna i samma region

Även om vi inte kan neka någon hemmahörande i annan region att vaccinera sig på Gotland är fortsatt vår vädjan till alla att planera vaccinationen utifrån semestern. Att om möjligt ta dos 1 och dos 2 på samma ställe och helst i den region där du är folkbokförd. Prioritera vaccinationstiden för dos 2. Ombokning bör göras endast i undantagsfall. Hela vaccinationsarbetet är en logistisk utmaning och vi vill undvika all onödig administration i ett redan resurskrävande arbete.

Förändringar i leveransplaner

Vecka 23 och 24 reducerades leveranserna från Pfizer BioNTech med totalt 2 340 doser. Dessa doser ska enligt plan levereras vecka 25 och 26. Det betyder att bokningen kommer att kunna öppna för ytterligare ett antal årskullar de kommande veckorna. Vi öppnar bokningen successivt, med ett bokningsfönster på 21 dagar. Vår ambition är att matcha antalet lediga vaccinationstider med de årskullar vi öppnar bokningen för. Även om alla inte kan få den tid de helst önskar ska alla i aktuell ålder kunna få en tid för vaccination. Från och med vecka 28 ser det däremot ut som om samtliga regioner i Sverige kommer att få slå av något på vaccinationstakten. Preliminära leveransplaner för kvartal tre pekar på lägre volymer i början av kvartalet och större volymer mot slutet.