Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionen skickar begäran om regelundantag för energigemenskaper till regeringen

Publicerad 2021-06-16 08:32
Region Gotland med samhandlingsaktörer ansöker hos regeringen om rätten att etablera en så kallad ”regulatorisk sandlåda”, för att så tidigt som möjligt påbörja arbetet med att etablera energigemenskaper på ön.

En regulatorisk sandlåda innebär i korthet en frizon för bolag att under skarpa villkor och tillsyn av tillsynsmyndigheten testa innovationer på marknaden, på autentiska kunder.

-På Gotland finns en stark lokal genomförandekraft. Här startas nu fortlöpande projekt för att påbörja etablering av energigemenskaper och detta understöds regionalt genom framför allt Region Gotlands satsning på Energicentrum Gotland, säger regionstyrelsens ordförande, Eva Nypelius (C).

Som ett led i att vidareutveckla det engagemanget och för att bidra till ett robust och flexibelt energisystem på Gotland behöver ön bland annat förutsättningar att testa och utvärdera så kallade energigemenskaper på Gotland.

Region Gotland begär därför  hos regeringen att det för berörda aktörer på Gotland medges undantag enligt berörda delar av ellagen och lagen om skatt på energi.

Möjligheten att kunna jobba med innovationer och testa olika lösningar är helt enligt den färdplan för Gotland som pilot i energiomställningen som togs fram av Energimyndigheten. Det regionen vill kunna testa och utvärdera är ett kompletterande fysiskt elnät och ett virtuellt elnät.

Skrivelsen skickas till infrastrukturminister Thomas Eneroth, energiminister Anders Ygeman, justitieminister Morgan Johansson samt näringsminister Mikael Damberg och avslutas med en önskan om snabb återkoppling i ärendet.