Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Socialnämnden har sammanträtt

Publicerad 2021-06-10 15:07
I dag, den 10 juni, har socialnämnden sammanträtt. På mötet diskuterades bland annat Bostad först för hemlösa och statsbidragen till äldreomsorgen.

Statsbidrag

Socialnämnden godkände information om förvaltningens plan för de statsbidrag som riktas till äldreomsorgen. 

Under förra nämnden togs beslut om att medel från statsbidrag ska gå till bland annat sociala insatser och matdistribution till fler inom hemtjänsten. Under dagens möte informerades också om en rad utbildningssatsningar och möjlighet för utförare av hemtjänst och särskilda boenden att själva identifiera hur de kan stärka kvaliteten för brukarna med hjälp av dessa medel. 

Äldreomsorgslyftet fortsätter även nästa år. De statliga bidragen för detta kommer dock att sjunka rejält för åren 2022 och 2023. Det gör att förvaltningen har behövt tänka annorlunda avseende de andra statsbidragen. År 2022 kommer 21,2 miljoner kronor av totalt 29 miljoner kronor i statsbidrag till äldreomsorgen behöva avsättas för att genomföra planen för äldreomsorgslyftet. 

– Förvaltningen gör denna prioritering för att kunna hålla i äldreomsorgslyftet. Detta tycker jag är rätt väg att gå och är bra både för de verksamheter vi har i egen regi och för de privata utförarna, säger socialnämndens ordförande Rolf Öström (M).

Ytterligare medel för äldreomsorgen har uppkommit genom en politisk överenskommelse på det nationella planet. För dessa finns det ännu en stor oklarhet vilket gör att förvaltningen inte vågar planera för dem än.

Remissvar Barnets bästa när vård enligt LVU upphör – Lex Lilla hjärtat

Socialnämnden godkände det remissvar förvaltningen tagit fram till utredningen om trygghet och säkerhet för barn som vårdas enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. 

Utredningen föreslår ändringar i LVU och i Socialtjänstlagen i syfte att stärka principen om barnets bästa.

Socialförvaltningens bedömning är att föreslagna förändringar är bra och ger en större tydlighet i hur hela LVU-processen ska säkras.

– Det är ett bra remissvar och jag uppfattar att vi har en organisation som är redo att börja jobba så här så fort lagen träder i kraft, säger Rolf Öström.

Socialnämnden tog ett tilläggsbeslut som bifogas remissvaret för att ytterligare förtydliga att barnet ska ha ett eget rekvisit.

Bostad först

Socialförvaltningen har via motion (S,V,MP,FI) till Region Gotland fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa modellen Bostad först i arbetet mot hemlöshet. Ett 60-tal kommuner i landet har infört Bostad först.

Bostad först riktar i första hand in sig på att hjälpa personer med långvariga hemlöshetsproblem i kombination med missbruks- och/eller psykiska problem.

Socialnämnden beslutade att föreslå regionfullmäktige att bifalla motionen.

– Alla partier i nämnden ställer sig bakom att utreda detta vidare. Arbetet med att hjälpa personer med långvariga hemlöshetsproblem är viktigt, säger Rolf Öström.

Justering av ersättningsmodell för hemtjänst 

Nytt avtal för Lagen om valfrihet (LOV) i hemtjänst tecknades med fem leverantörer i privat regi samt med egen regin från och med 1 mars i år. 

När man nu börjat använda en ny ersättningsmodell i samband med detta ser förvaltningen behov av justeringar. 

Ersättningen per timme har blivit för lågt beräknad. Socialnämnden beslutade därför att ersättningarna höjs med 12 procent och att den nya ersättningen gäller retroaktivt från 2021-03-01.

Kallelsen till mötet