Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2021-06-08 15:10
Idag den 8 juni har gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) sammanträtt. GVN har bland annat behandlat den ekonomiska rapporten för april månad som visar på ett positivt årsresultat samt en uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet genom årets analysrapport vår.

Nämnden går mot ett plusresultat

Rapporten för maj visar på ett positivt resultat för nämnden på 2,3 miljoner kronor, vilket är en förbättring med 1,1 miljoner kronor i jämförelse med prognosen i delårsrapport 1. I stort sett samtliga inlämnade prognoser från verksamheterna visar nu på ett balanserat eller positivt resultat, förutom Wisbygymnasiet och IT-enheten.

Nämnden tog del av de åtgärdsplaner som förvaltningen sammanställt, där Wisbygymnasiet förbättrar sitt prognosticerade årsresultat och går från minus 3,4 miljoner kronor till minus 2,6 miljoner kronor, en förbättring med 800 000 kronor. Folkhögskolan minskar sitt tidigare prognosticerade underskott på 241 000 kronor till noll kronor – det vill säga till en budget i balans. För båda verksamheterna handlar det om att minska personalkostnader.

Nämnden beslutade att godkänna den ekonomiska rapporten och åtgärdsplanerna med konsekvensbeskrivningar. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen fick även i uppdrag att vid arbetet med internbudget för år 2022 genomföra en översyn av brytpunkterna per gymnasieprogram för att säkerställa kvaliteten i ett brett utbildningsutbud på Wisbygymnasiet.

Nämnden tog del av det systematiska kvalitetsarbetet - Analysrapport vår

Som ett led i uppföljningen av det systematiska kvalitetsarbetet tar förvaltningen fram ett antal rapporter som presenteras för nämnden. GVN tog idag del av analysrapport VÅR 2021 som har fokus på värdegrundsarbete, trygghet och studiero, men även de mål och aktiviteter som ska följas upp enligt nämndens verksamhetsplan. Analysrapporten kretsar kring huvudmannens kommunala uppdrag och styrning, det statliga uppdraget och styrningen av olika utbildningsformer samt arbetet med att koppla ihop skola och arbetsliv som en del av skolans uppdrag kring studie- och yrkesvägledning.

Slutsatserna som dras i analysrapporten är att målen, aktiviteterna och indikatorerna på kommunnivå är för många och behöver minimeras samt i mesta möjliga mån komplettera målen utifrån det statliga uppdraget genom skollag och förordningar. En kartläggning av studie- och yrkesvägledarnas nuvarande uppdrag är önskvärd enligt analysrapporten samt att skapa effektmål och mätmetoder för att bättre kunna följa upp arbetet med vägledning.

Nämnden beslutade att godkänna rapporten.

Nämndens kallelse återfinns på: www.gotland.se/gvn