Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tillgängligheten till tillväxtmotorn Stockholm – en nationell angelägenhet

Publicerad 2021-05-12 10:29
Regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius samt företrädare för sex andra regioner i Sverige har skrivit ett gemensamt brev till infrastrukturminister Tomas Eneroth med anledning av planerna att lägga ner Bromma flygplats. Här är innehållet i brevet:
"Undertecknande regioner ser med stor oro på beskedet som regeringen nyligen gav att man har för avsikt att lägga ner Bromma flygplats.
 
Den nationella strategin för hållbar regional utveckling i hela landet 2021 -2030 utgör inriktningen för den regionala utvecklingspolitiken. I den betonar regeringen bland utpekade strategiska områden, likvärdiga möjligheter till boende, arbete och välfärd i hela landet. Dessutom lyfts tillgänglighet i hela landet genom digital kommunikation och transportsystem. Strategin slår fast att den regionala utvecklingspolitiken ska bidra till förbättrade möjligheter att bo och verka i hela landet.
 
Undertecknande regioner, betonar att regeringens besked om att lägga ned Bromma flygplats, utan säkerställande av tillgängligheten till Arlanda, går tvärt emot den av regeringen antagna strategin. Tillgängligheten till Stockholm är inte en fråga för Stockholms stad, det är en nationell angelägenhet. 
 
Stockholm är Sveriges tillväxtmotor och därför behövs goda förbindelser till huvudstaden. Vid en nedläggning av Bromma flygplats krävs att inrikesflyget ges lika goda förutsättningar att bedriva flygtrafik på Arlanda som det idag finns på Bromma. För små regionala flygbolag är detta ingen självklarhet. Det riskerar att bli svårare att få de slottider som önskas för verksamheten och därmed att uppnå lönsamhet, med den möjliga följden att flygbolagen väljer att inte trafikera sträckan.
 
I Swedavias rapport som lämnades till regeringen i höstas framgår att flygtillgängligheten för vissa orter riskerar att försämras, att konkurrens och utbud riskerar att minska och att högre flygpriser kan bli resultatet. Konsekvensen av detta är att tillväxten hämmas i de delar av Sverige där man är beroende av Bromma. 
 
Vi som regionala företrädare är mycket oroade över de negativa konsekvenser som en nedläggning av Bromma flygplats skulle medföra med avseende på en försämrad tillgänglighet till Stockholm, Vi ser att detta skulle försämra förutsättningarna för en framtida utveckling i våra regioner och i förlängningen för Sveriges globala konkurrenskraft. En försämrad tillgänglighet kommer att påverka näringslivets utveckling negativt. En utbyggnad av Arlanda bör säkerställas för att möta regionernas behov innan ett beslut om nedläggning av Bromma fattas."
 
Brevet är undertecknat av: 
 
Lennarth Förberg (M)
regionstyrelsens ordförande, Region Blekinge
 
Mikaela Waltersson (M)
regionstyrelsens ordförande, Region Halland
                   
Anna Jähnke (M)
regionala utvecklingsnämndens ordförande, Region Skåne
 
Glenn Nordlund (S)
regionstyrelsens ordförande, Region Västernorrland    
                                      
Eva Nypelius (C)
regionstyrelsens ordförande, Region Gotland
                       
Angelica Katsanidou (S)
regionstyrelsens ordförande, Region Kalmar län
                       
Richard Carstedt (S)
regionala utvecklingsnämndens ordförande, Region Västerbotten