Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesbild vaccination mot covid-19 på Gotland, 10 maj

Till och med vecka 18 har 29 260 vaccinationer genomförts på Gotland. Drygt 20 000 personer har fått minst en dos covidvaccin och omkring 8 900 personer är färdigvaccinerade.

Den totala täckningsgraden ligger på 35,8 procent för minst en dos och på 16,1 procent för två doser (dessa siffror är hämtade från Folkhälsomyndighetens statistikredovisning och avser vaccinationer till och med 2 maj). I riket ligger täckningsgraden på 33 respektive 9,4 procent. Det gör att Gotland är den region som nu har högst andel färdigvaccinerade.

Hög täckningsgrad bland äldre

Bland personer 65 år och äldre ligger täckningsgraden på 89,1 procent för minst en dos, och på 38,8 procent för två doser. Positivt att en så hög andel äldre har valt att vaccinera sig, eftersom det får effekt på belastning på sjukvården.

Täckningsgrad inkluderar endast folkbokförda på Gotland

I täckningsgraden ingår inte personer som vaccinerats på Gotland men som är mantalsskrivna på fastlandet. Till och med 9 maj har 1 335 personer skrivna på fastlandet vaccinerat sig på Gotland, 1 669 doser har använts för utomlänsvaccinationer.

Vaccination pågår i fas 3

Just nu vaccineras personer som ingår i fas 3. Fas 3 består av personer 60-64 år med eller utan bakomliggande sjukdom, personer 18-59 år med någon av de riskfaktorer som Folkhälsomyndigheten har identifierat, samt socialt utsatta och svårnådda grupper. När det är fortsatt begränsad tillgång på vaccin ska regionerna inte bara hålla på prioriteringsordningens faser, utan vi ska också följa fasernas inre ordning. Det betyder att vi ska vaccinera de äldsta i fas 3 först, innan vi går vidare till personer 18-59 år med särskild risk. Vad gäller socialt utsatta grupper har särskilda planer upprättats med Birkagården, Migrationsverket och Röda Korset.

Totalt omfattar fas 3 omkring 8 000 personer, varav strax över 4 000 är i åldern 60-64 år.

Ännu inte vaccination i fas 4

Först när fas 3 är klar kan fas 4 påbörjas. När fas 4 kan inledas beror på två saker: vaccinleveranser och vaccinationsvilja. Det är fortfarande vaccinleveranserna som begränsar vaccinationstakten. I dagsläget görs omkring 2 500 vaccinationer per vecka, varav omkring hälften dos 1 och hälften dos 2. Region Gotland räknar med att inleda fas 4 under första halvan av juni. Om bokningstrycket avtar, eller om leveranserna ökar, kan Gotland precis som andra regioner öppna upp för vaccination av de äldsta i fas 4 tidigare. Även fas 4 kommer att ske åldersindelat, men vilka intervall som blir aktuellt beror på vaccintillgången.

Anledningen till att Region Gotland ännu inte påbörjat vaccination i fas 4 beror alltså på den begränsade mängden vaccin tillsammans med den höga vaccinationsviljan på Gotland. De personer i tidigare faser som vill vaccinera sig prioriteras fortsatt innan vaccination kan påbörjas i fas 4.