Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Budgetberedningen 2021 är genomförd

Publicerad 2021-05-07 15:43
Budgetprocessen är ett tufft arbete som handlar om att skapa realistiska förutsättningar för regionens alla nämnder och förvaltningar utifrån de behov och de ekonomiska ramar som finns. Nu är budgetberedningen klar.

Delårsrapporten för januari till mars visar ett positivt resultat på 111 miljoner kronor. Det positiva resultatet beror i huvudsak på riktade statsbidrag för att hantera pandemin, ökade skatteintäkter och generella statsbidrag. Nämnderna har positiv budgetavvikelse i perioden på 19 miljoner kronor.

För helåret prognostiseras ett resultat på 96 miljoner kronor som innebär en budgetavvikelse på plus 9 miljoner kronor. Nämndernas prognostiserar en budgetavvikelse på minus 71 miljoner kronor som kompenseras av positiva budgetavvikelser för skatteintäkter, finansnetto och vinster från fastighetsförsäljningar. Fyra nämnder bedömer att de inte kommer att klara sin budget. Tekniska nämnden prognostiserar det största underskottet på minus 47 miljoner kronor och det beror bland annat på lägre intäkter till följd av pandemin.

– Pandemin påverkar på många sätt nämndernas ekonomi, genom de beslut om olika åtgärder som vi tagit men också genom ökat tryck i verksamheten samtidigt som vi på andra håll har minskade intäkter genom bland annat minskat resande i kollektivtrafiken. Årsresultatet pekar trots stor osäkerhet i rätt riktning, säger regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius (C)

Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige:

  • Delårsrapport 1 2021 för Region Gotland godkänns.
  • Nämnderna uppmanas att säkerställa att ordinarie verksamhet ryms inom beslutad budget.
  • Nämnderna uppmanas att snarast vidta nödvändiga beslut och åtgärder om underskott i ordinarie verksamhet befaras.
  • Nämnder som prognostiserar underskott med anledning av pandemin uppmanas att göra en särskild redovisning av uteblivna intäkter och ökade kostnader i samband med delårsrapport 2.

 

Alliansens förslag till budget:

Investeringsbudgeten uppgår till 555 miljoner kronor för 2022 och 563 miljoner kronor 2023. De största investeringarna görs i Alléskolan, Tingsbrogården samt ett nytt äldreboende i Klintehamn. Vidare ska fortsatt stora investeringar genomföras inom VA samt en stor investering i hamnen för att bygga ny bilramp och landgång vid färjeläge 7.

Nämndernas budgetramar ökar med totalt 4 procent jämfört med årets budget. Eftersom vi blir fler äldre på Gotland så tillförs nästan 30 miljoner kronor till äldreomsorgen genom den så kallade resursfördelningsmodellen. Hälso- och sjukvården får ett tillskott på 45,5 miljoner kronor för medicinskteknisk utveckling. En summa på 80 miljoner kronor sätts av för kommande personalkostnadsökning och en fortsatt särskild satsning på jämställda löner samt bristyrken.

Ramtillskott tillförs med 58 miljoner kronor totalt. Där finns bland annat satsningar på permanentning av Första linjen-verksamheten samt Blått Centrum. Medel för att fortsätta och utöka arbetet med våld i nära relationer och extra pengar till Barn och elevhälsan. Vidare satsas extra till planavdelningen för att intensifiera arbetet med nya detaljplaner där förfrågningarna är många samt extra medel till projekt landsbygdsutveckling med fokus på skolorter samt extra medel till aktiva arbetsmarknadsåtgärder för att få fler i arbete.

Beslut har tagits att genomföra effektiviseringar motsvarande 150 miljoner kronor på 3 år varav 43 miljoner kronor 2022.

Totalt beräknas det budgeterade resultatet för Region Gotland till 102 miljoner kronor 2022. Det är strax under målnivån på 2 procent av verksamhetens nettokostnader.

– Det här är en ansvarsfull och långsiktig budget som tar höjd för de utmaningar vi ser och där vi tillför verksamheten totalt 220 miljoner framförallt till vård, skola och omsorg. En budgetökning med 4 procent i en ännu rätt osäker tid med tanke på pandemins effekter, säger regionstyrelsens ordförande, Eva Nypelius.

Den 26 maj kommer budgetberedningens förslag att diskuteras i regionstyrelsen och sedan i fullmäktige den 21 juni.

Bifogat hittar du det material som presenterades under dagens pressträff.