Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesbild vaccination mot covid-19 på Gotland, 3 maj

Under vecka 17 har 2 281 vaccinationer genomförts. Det totala antalet vaccinationer som administrerats på Gotland är nu 26 835.

I och med att det genomfördes vaccinationer under helgen, kan det finnas vaccinationer som ännu inte registrerats. Siffrorna kan därför komma att ändras.

Omkring 18 500 personer har fått minst en dos covidvaccin och cirka 8 300 är färdigvaccinerade. Täckningsgraden alla åldrar ligger på 33,67 procent för minst en dos och 13,73 procent för två doser. Bland personer 65 år och äldre på Gotland har 82,7 procent fått minst en dos och 36,5 procent är färdigvaccinerade.

Första vaccinationsmålet uppnått

Det här betyder att Gotland nu har nått ett av två nationella vaccinationsmål, målet som säger att 80 procent av personer över 65 år ska påbörjat vaccination senast 16 maj. Det andra målet, att 70 procent av den övriga vuxna befolkningen ska ha påbörjat vaccination, har flyttats fram från 15 augusti till den 5 september. Anledningen är att vaccinleveranserena i juli och augusti ser ut att bli mindre än vad tidigare prognoser utlovat. Preliminärt blir alltså fas 4 mer utdragen och det kommer dessvärre att dröja något längre innan alla som vill har kunnat få en första dos covidvaccin.

Åldersprioritering inom fas 3

Under veckan har bokning av personer som ingår i fas 3 påbörjats. Fas 3 består av personer 60-64 år, personer 18-59 med någon av de riskfaktorer som Folkhälsomyndigheten har identifierat och därtill socialt utsatta och svårnådda grupper. När det är fortsatt bristande tillgång på vaccin uppmanar Folkhälsomyndigheten regionerna att inte bara hålla hårt på prioriteringsordningens faser utan också att hålla på fasens inre ordning. Det betyder att vi i fas 3 börjar boka och vaccinera personer som är 60-64 år, det vill säga de äldre som löper största risk att drabbas av allvarlig covid-19. Därefter bokas och vaccineras personer som är 18-59 år med identifierad risk. Det dröjer ännu någon vecka innan riskgrupper kan börja boka. Vad gäller socialt utsatta och svårnådda grupper gör regionen särskilt riktade insatser för att fånga personer med exempelvis svårare kognitiva funktionsnedsättningar och personer som lever i hemlöshet. Sedan tidigare vet vi att socioekonomisk status och hälsa samvarierar, där personer med lägre socioekonomisk status också löper större risk att drabbas av ohälsa och sjukdom. Detta gäller även covid-19.

Personalvaccination återupptas

Veckan 17 avslutades med att vaccinationer erbjöds i de tillfälliga vaccinationsmottagningarna i Öja och Kräklingbo. Från vecka 18 och framåt kommer vaccination av personal att återupptas. I första hand vaccineras personal som arbetar på särskilt boende, i hemtjänst eller i hemsjukvård. Framför allt handlar det om sommarvikarier till dessa verksamheter, därefter fyller vi på med övrig vård- och omsorgspersonal. Primärt personal i somatisk slutenvård och annan dygnet runt-verksamhet, som har tät och daglig kontakt med äldre personer och personer i riskgrupper. De som erbjuds vaccination är personal som arbetar vårdande och behandlande, som befinner sig närmare än 2 meter längre än 15 minuter. Administrativ personal prioriteras inte. Den personal som är prioriterad kommer att få mer information om bokning av närmaste chef.