Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Personalvaccinationen på Gotland startar igen

Folkhälsomyndigheten rekommenderar Sveriges regioner att återuppta vaccinationen av personal. För att fortsatt kunna prioritera att vaccinera och skydda äldre, kommer vaccinationen av personal ske enligt en striktare prioritering än tidigare.

Den personal som Folkhälsomyndigheten rekommenderar ska prioriteras är:

  • Personal inom så kallad somatisk slutenvård, det vill säga personal som arbetar med patienter som behandlas på sjukhus för fysiska sjukdomar. Inom den gruppen prioriteras medarbetare som på daglig basis deltar i omvårdnad av patienter i riskgrupp eller har motsvarande långvarig kontakt med patienter i riskgrupp.
  • LSS-personal eller annan vårdpersonal som på daglig basis deltar i omvårdnad av eller på motsvarande sätt har tät och långvarig kontakt med personer som löper hög risk att utveckla allvarlig sjukdom. Här ingår personal inom särskilda boenden, hemtjänst och hemsjukvård.

Det huvudsakliga syftet med att vaccinera personal är att ge ett indirekt skydd till äldre och personer i riskgrupp och andra som löper hög risk att drabbas av svår sjukdom eller död i covid-19.

Här kan du läsa mer om Folkhälsomyndighetens prioritering av personal.

Vaccinationen av personal beräknas kunna återupptas under nästa vecka. Den personal som berörs kommer att få information om hur bokningen av tid för vaccination går till.