Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Socialnämnden har sammanträtt: Satsningar på äldreomsorgen och ekonomisk rapport

Publicerad 2021-04-15 15:50
I dag, den 15 april, har socialnämnden sammanträtt. Här är en del av de beslut som fattats.

Stärkt äldreomsorg

Socialnämnden får i år statliga bidrag på 29 miljoner kronor för att stärka äldreomsorgen. Pengarna är en del av regeringens satsning på äldreomsorgen under pandemin.
 
– De här pengarna vill vi använda klokt för att stärka äldreomsorgen både i regionens regi och hos de privata utförarna. Det är också viktigt att det är satsningar som är hållbara över tid, säger socialnämndens ordförande Rolf Öström (M).
 
Under mötet togs beslut om att pengarna bland annat ska gå till sociala insatser i hemtjänsten och matdistribution till fler inom hemtjänsten.
 
Nedan listas några andra förslag nämnden vill jobba vidare med under förutsättning att de överensstämmer med statsbidragens ambitioner:
Aktiverare på särskilda boenden
Fler sjuksköterskor och rehab-personal på särskilda boenden. Även kuratorer.
Förstärkning inom hemsjukvården
Anhörigstöd
 
Nämnden gav också förvaltningen i uppdrag att utreda om det är möjligt att ha valfrihet inom matdistribution hemtjänst. 
 
 

Delårsrapport

För perioden januari till mars visar socialnämnden ett överskott mot budget med 10 miljoner kronor. De största avvikelserna är intäkter från statsbidrag och samtidigt högre personalkostnader på grund av sjukfrånvaro under pandemin.
 
De ekonomiska effekterna av pandemin hittills är också ökat behov av försörjningsstöd och lägre efterfrågan på äldreomsorg än budgeterat. 
 
Prognosen för helåret 2021 visar på en ekonomi i balans. Men det råder stor osäkerhet beroende på hur pandemin utvecklas och vilka ersättningar socialförvaltningen kan få från staten för ökade kostnader. 
 
– Det känns bra att vi går mot ett resultat i balans. Samtidigt råder osäkerhet beroende på hur pandemin utvecklas och vilka ersättningar socialförvaltningen kan få från staten för ökade kostnader, säger Rolf Öström.
 
Socialnämnden godkände delårsrapporten. 
 
 

Utvärdering av Första linjen

För två år sedan infördes Första linjen som ett pilotprojekt inom socialförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Första linjen riktar sig till barn mellan 6 och 17 år med lättare till medelsvår psykisk ohälsa. 
 
Den utvärdering som gjorts visar att man nått över 1000 barn och unga och deras familjer. Den visar att verksamheten är behövd och uppskattad.
 
Lagstiftningen gör det dock svårt för förvaltningarna att dela information mellan sig, reglerna kring dokumentation skiljer sig åt.
 
Socialnämnden beslutade därför att godkänna ett förslag om att Första linjen permanentas och helt går över i hälso- och sjukvårdsförvaltningens regi. 
 
 
 

Måltidsutredningen

Socialnämnden beslutade om ett svar på remissen om regionens måltidsutredning.
 
Socialnämnden ser ett behov av flexibilitet kring att välja produktionssätt utifrån verksamheternas förutsättningar. På till exempel ett särskilt boende är det viktigt att produktionssättet möjliggör för de boende att få välja när de vill äta. Flexibilitet kring olika sätt att producera mat blir också viktigt när nya boenden ska byggas.
 
Socialnämndens bedömning är att beslutsunderlaget är bra men att stora delar av måltidsutredningen handlar om verksamhetsutveckling av nuvarande måltidsverksamhet. Socialnämnden saknar alternativ till nuvarande organisation som kan ge en annan flexibilitet och prisbild. 
 
– Jag är glad över att vi har en enig nämnd för att de äldre ska få så bra måltidsverksamhet som möjligt, säger Rolf Öström.