Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2021-04-13 14:48
Idag den 13 april har gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) sammanträtt. Nämnden har bland annat behandlat delårsrapport 1 för år 2021, som prognosticerar ett överskott för nämnden.

Prognosen för helåret 2021 visar på ett resultat på 1,2 miljoner kronor. I stort sett samtliga verksamheterna visar ett balanserat eller positivt resultat, förutom Wisbygymnasiet, folkhögskolan och IT-enheten. I den kommunala gymnasieskolan beräknas det finnas 22 färre elever än vad som budgeterats för, vilket påverkar resultatet. Nettokostnaden är för perioden i stort oförändrad och motsvarar 0,2 procentenheter ökningstakten för de egna kostnaderna två procent och intäkterna 4,4 procent. Prognosen för investeringar väntas vid årets slut vara i balans.

Sjuktalen bland anställda minskar

Förutom ekonomi, så avhandlar delårsrapport också personalområdet. Enligt delårsrapporten har det totala sjuktalet inom hela GVN:s ansvarsområde minskat med 0,71 procentenheter från februari 2020 till februari 2021. Utvecklingen varierar mellan verksamheterna. Minskningen är troligen beroende av omställningen till distansarbete. Gymnasiet har haft en marginell ökningen i sjukfrånvaron med 0,39 enheter och ungdomsenheten den största minskningen i sjukfrånvaron med 5,51 enheter.

Delårsrapporten tar också upp coronapandemins konsekvenser för nämndens verksamheter. En intern kartläggning visar att upp till 20 procent av de kommunala gymnasieeleverna missgynnats av distansundervisningen under coronapandemin och riskerar att inte klara sin gymnasieexamen. Eleverna erbjuds kompensatorisk undervisning och det är sannolikt nödvändigt under resten av deras gymnasietid, säger rapporten. Alla elever som har behov av särskilt stöd ska erbjudas extra undervisning motsvarande tre timmar per vecka. Såväl pedagogisk som elevstödjande personal ska rekryteras. Insatsen innebär även behov av särskild busstrafik från skolan under sen eftermiddagstid.

Även Gotlands folkhögskolas verksamhet är fortsatt begränsad på grund av pandemin. Detta gör att planeringen och hanteringen av kurser inför kommande sommar är osäker. Situationen har en negativ påverkan på ekonomin.

Vuxenutbildningen har fortsatt att bedriva delvis distansundervisning. Det finns en oro från skolledningen för dels ett kunskapstapp och minskad måluppfyllelse, dels psykisk ohälsa på grund av den sociala distansieringen.
 

Nämnden fick tematisk uppföljning av folkhögskolan

Nämnden tog även del av en tematisk uppföljning av Gotlands folkhögskolas verksamhet. Rektor Thomas Nilsson beskrev nuläget för verksamheten, som har ett stabilt söktryck till sina utbildningar och att folkhögskolan får ett gott betyg för sina utbildningar bland kursdeltagarna. Glädjande är också att avbrottsfrekvensen är låg på folkhögskolans utbildningar.

Nämndens kallelse återfinns på: www.gotland.se/gvn