Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nya provtagningar stärker tidigare bedömningar gällande åtgärdsbehov

Publicerad 2021-04-06 08:50
En riskvärdering samt uppdaterad riskbedömning och avgränsning av föroreningar inom kvarteren Sillen, Forellen, Siken, Sjötungan, Rödspottan och Guldfisken i Visby har utförts av konsultföretagen Kemakta Konsult AB och AB Pentacon.

Det är på Region Gotlands uppdrag som konsultföretagen genomfört riskvärdering samt uppdaterad riskbedömning och avgränsning av föroreningar inom kvarteren Sillen, Forellen, Siken, Sjötungan, Rödspottan och Guldfisken i Visby. Utredningarna är en del av Region Gotlands arbete med förorenade områden och giftfri miljö.

Föroreningar av bland annat polyaromatiska kolväten (PAH), bly och andra tungmetaller har sedan tidigare påträffats inom ovan nämnda kvarter i Visby. Föroreningarna har uppkommit i samband med att området under årens lopp fyllts ut med delvis förorenat material. En huvudstudie gjordes under 2018 vilken visade att det föreligger ett åtgärdsbehov för att minska risken för negativa hälso- och miljöeffekter vid exponering för aktuella föroreningar.

Nu visar resultaten från de kompletterande provtagningarna av jord och grundvatten under 2020-2021 stärker i huvudsak de tidigare bedömningarna rörande risker och åtgärdsbehov. Totalt uppskattas att cirka 25 600 m3 jord ska schaktats bort och bytas ut till en ungefärlig kostnad till cirka 74 miljoner kronor. Länsstyrelsen bedömer i nuläget att objektet är berättigat till statliga bidrag och en finansiering av eventuell efterbehandling.

Region Gotland har hållit ett digitalt informationsmöte för berörda fastighetsägare där Kemakta Konsult AB samt AB Pentacon redovisade rapporten ”Riskvärdering samt uppdaterad riskbedömning och avgränsning av föroreningar inom kvarteret Sillen, m.fl. i Visby”. Se rapport eller sammanfattning av innehåll i rapport på länken nedan.