Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hållbarhet och långsiktighet strategiska ledstjärnor för både TKF och TN framöver

Publicerad 2021-04-01 11:54
- Vi står framöver inför stora utmaningar. Då gäller det att tänka och besluta strategiskt långsiktigt för att det ska bli hållbart, påpekar tekniska nämndens ordförande, Karl-Johan Boberg.
Teknikförvaltningens (TKF) och därmed tekniska nämndens (TN) strategiska plan för åren 2021 till 2025, som nämnden nu beslutat om, koncentrerar sig bland annat på hållbarhetsbegreppet och långsiktighet.

- Vi ser alltfler tecken på att vi lever över våra tillgångar ekologiskt, säger teknikförvaltningens chef, Patric Ramberg och tillägger:
- Därför måste även teknikförvaltningen arbeta på att minimera de effekter vi har på miljö.

Fem års horisont

Teknikförvaltningen har lagt ner en hel del arbete på att få till ett långsiktigt tänk i verksamhetsplaneringen. Den strategiska planen revideras årligen och har en horisont på 5 år. Den bygger på den struktur som utgörs av Region Gotlands styrmodell och fyller utrymmet mellan visionen och verksamhetsplanen. Syftet är att inom alla verksamheter skapa en ledstång från år till år som hjälper förvaltningen att ha en så rak linje som möjligt mot visionen. En väl formulerad strategisk plan ska därför, trots årliga revisioner, i normalläget bara ha små förändringar från år till år. Naturligtvis skulle större förändringar kunna medföra krav på en ny strategisk inriktning. Så är dock inte fallet i årets revision.

Är idag en operativ miljö/hållbarhetsförvaltning

Årets revision bygger bland annat på en analys av en rad påverkande faktorer såsom omvärldsfaktorer och regionens läge. Generellt har behovet av långsiktighet understrukits och området Ekologisk hållbarhet har lyfts fram och omarbetats. Hållbarhetsbegreppet lyfts in på flera ställen. Detta är nog så aktuellt. Nämnas kan att en undersökning från WWF och Kantar Sifo visar att sex av tio i Sverige oroar sig över klimatkrisen, jämfört med fyra av tio för bara ett år sedan när den förra klimatbarometern gjordes.
- Förvaltningen blir en alltmer operativ miljö/hållbarhetsförvaltning tillika teknikförvaltning. Hållbarhetsfrågan är ju en de viktigaste framöver inte bara för oss på Gotland, utan för hela världen. Jag tänker bland annat på FN:s 17 globala mål som vi alla ska försöka följa, säger Karl-Johan Boberg.