Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Försenad cancerdiagnos

Publicerad 2021-03-30 10:00
En mans cancerdiagnos fördröjdes ett halvår trots flera besök i primärvården. Nu anmäler hälso- och sjukvårdsförvaltningen händelsen enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

En man i 70-årsåldern kontaktade sin vårdcentral för kraftig viktnedgång. Han fick träffa två olika läkare de första månaderna utan att misstanke om cancer uppstod.

Efter ett halvår rapporterade mannen även att han hade sväljningssvårigheter. Då skickades remiss för röntgen och cancer med spridning konstaterades. Mannen fick palliativ behandling och är nu avliden.

– Denna händelse inträffade och uppmärksammades under förra året. Då initierade vårdcentralen sin utredning som nu är slutförd. Den har visat att kunskapen brister i rutinen Standardiserade vårdförlopp för cancervården, SVF. Därför ska utbildning och fortbildning i SVF-förloppen genomföras i primärvården och checklistor och lathundar ska göras mer lättåtkomliga, säger chefläkare Gunnar Ramstedt.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har anmält händelsen till IVO enligt lex Maria.

Fakta lex Maria

  • Vårdskada är enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården.
  • Allvarlig vårdskada innebär att patienten fått en vårdskada som är bestående och inte ringa, eller som har lett till ett väsentligt ökat vårdbehov eller att patienten avlidit.
  • När en allvarlig vårdskada inträffat, det vill säga att skadan är av sådan allvarlighetsgrad och den hade kunnat undvikas, är vårdgivaren skyldig att anmäla det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), en så kallad lex Maria-anmälan.
  • Läs mer om anmälan om vårdskada lex Maria på hemsidan 1177 Vårdguiden