Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesbild vaccination mot covid-19 på Gotland, 29 mars

Under vecka 12 har 484 vaccinationer genomförts. Den lägre vaccinationstakten beror på att användandet av Astra Zenecas vaccin pausats av Folkhälsomyndigheten.
Det totala antalet vaccinationer på Gotland nu är 16 118. Närmare 10 700 personer har fått minst en dos covidvaccin och drygt 5 400 är färdigvaccinerade. 
 

Fortsatt hög täckningsgrad

Täckningsgraden bland de äldre är hög. I åldersgruppen 90 år och äldre har 91 procent fått minst en dos, motsvarande siffra för riket är 84 procent. Även i åldersgruppen 80-89 år ligger täckningsgraden på 91 procent för en dos, jämfört med rikssnittet som är 66 procent. Den totala täckningsgraden på Gotland är 20,28 procent för en dos och 10,47 procent för två doser, i riket ligger täckningsgraden på 12 respektive 5,1 procent.
 
Att Gotland har en hög täckningsgrad i befolkningen förklaras delvis av att vi har fått en högre ranson vaccin, utifrån att vi har en hög andel äldre, samt att vi kompenseras utifrån att det är många som långtidsvistas på ön utan att vara mantalsskrivna här. Den höga täckningsgraden bland äldre visar också på att regionens organisation och arbetssätt förmår fånga de som just nu bäst behöver skyddet som vaccinationen ger.
 

5000 nya vaccinationer

De kommande veckorna ser vi ut att kunna genomföra omkring 5 000 nya vaccinationer. 2 000 doser är de som frigörs genom att dosintervallet för de så kallade mRNA-vaccinen (Pfizer och Moderna) förskjuts från fyra till sex veckor. Resterande 3 000 doser kommer från Astra Zeneca som nu åter kan användas. Det här innebär att det finns möjligheter att vaccinera merparten av personer 70 år och äldre inom den kommande månaden. Under vecka 14 och 15 ges vaccinationer på samtliga vårdcentraler och på den tillfälliga vaccinationsmottagningen på Ica Maxi Arena i Visby. Under vecka 14 går det också att vaccinera sig i Klintehamn, på före detta vårdcentralen, och vecka 15 erbjuds tider på Fårösunds skola.
 

Personalvaccination fortsatt pausade

Personalvaccinationerna är fortsatt pausade. Detta efter rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som bedömer att det mest väsentliga i nuläget är att skydda de som löper störst risk att drabbas av allvarlig sjukdom och död, det vill säga våra äldre invånare. Region Gotland avvaktar besked från Folkhälsomyndigheten kring vad som gäller vid dos 2 av Astra Zenecas vaccin, för personer yngre än 65 år.