Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2021-03-25 13:11
Idag den 25 mars har gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) sammanträtt. Nämnden har bland annat behandlat strategisk plan och budget för åren 2022-2024 och vilka gymnasieutbildningar som ska starta till hösten för eleverna i årkurs 1.

Den strategiska planen och budget ger besked om nämndens prioriteringar, mål och resurser under åren 2022-2024.

Förändringstakten inom nämndens ansvarområde är fortsatt hög med flera statliga reformer som påverkar verksamheterna. Statsbidragen utgörs av cirka 20 procent och är en betydande del av nämndens omslutning. En ökad riktad statlig resurstilldelning medför på längre sikt ett ökat beroende av riktade statsbidrag och styr därmed en del av verksamhetsinriktningen framåt.

Uppdragen för nämndens verksamheter antas öka. Det finns utmaningar med att försöka matcha arbetssökande med arbetsmarknadens allt större behov av kompetens samt att klara etableringen av nyanlända.

Arbetet med effektiviseringar kopplat till besparingar har pågått i nämndens verksamheter under en rad år. Det av regionfullmäktige fastställda besparingsuppdraget på 3,2 miljoner kronor, är känt och kommunicerat till verksamheterna. En faktor som påverkar nämndens möjlighet att klara verksamheten inom beslutad budget för 2021 är att intäkterna från Migrationsverket för elever i gymnasiet har minskats till 1,2 miljoner kronor.

Nämnden begär en budgetförstärkning på drygt 8,3 miljoner kronor för 2022

GVN beslutade under dagens sammanträde att begära om en sammanlagd budgetförstärkning på drygt 39,8 miljoner kronor under planperioden 2022-2024. För år 2022 handlar det om närmare 8,3 miljoner kronor. Detta innefattar bland annat en ramförstärkning på 6,3 miljoner kronor för ökat antal elever i gymnasieskolan – 46 fler elever än som planerats för.

Nämndens förslag går nu vidare till regionstyrelsens budgetberedning senare under våren. GVN ger också ett medskick till regionstyrelsen att de kan komma att uppstå behov av ytterligare medel till verksamheterna utifrån oförutsedda effekter av pågående coronapandemin. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen gavs av nämnden i uppdrag att återkomma med en fördjupad analys av coronapandemins effekter på verksamheterna till nämndens sammanträde i juni.

Det är regionfullmäktige som slutligen avgör budgetfrågan i juni.
 

Klart med vilka gymnasieutbildningar som startar i höst

GVN fastställde idag vilka program och inriktningar som startar för årskurs 1 på Wisbygymnasiet till läsåret 2021/22 och antalet utbildningsplatser i varje program. Detta utifrån utbildnings- och arbetslivsförvaltningens antagningsprognos som byggts upp utifrån hur eleverna valt i det preliminära gymnasievalet, hur det ser ut med deras behörighet till gymnasiet just nu, möjligheterna att ordna arbetsplatsförlagt lärande (APL) för yrkesprogrammen samt kostnaden för utbildningsplatserna kopplat till organisatoriska brytpunkter.

Antalet antagningsplatser fastställdes till totalt 549 på Wisbygymnasiets 16 nationella program och riksrekryterande sjöfartsutbildningen. Antalet platser ändrades på ekonomiprogrammet från 64 platser till 96 platser. El- och energiprogrammets utbildningsplatser omfördelas så att det blir 16 på vardera inriktningen. Antalet platser på estetiska programmet ändras från tio platser på inriktningen bild till 16 platser och på inriktningen musik halveras och går från 12 till sex utbildningsplatser. Även antalet platser på naturvetenskapsprogrammet halveras och går från 64 till 32 platser. Antalet platser på teknikprogrammet utökas från 32 platser till 48 platser.

Omvalsperioden startar den 19 april, då sökande elever har möjlighet att ändra sina val. Det brukar vara cirka 100 elever som ändrar sina val. Slutlig antagning sker 29 juni.

Nämndens kallelse återfinns på: www.gotland.se/gvn

Länk till tidigare nyhet om hur eleverna valt till gymnasiet