Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kungörelse om granskning - Västergarn Ammor 1:42 m fl

Ett förslag till detaljplan för rubricerad fastighet, daterad 2021-02-23, har upprättats av samhällsbyggnadsförvaltningen och förslaget ställs ut enligt plan- och bygglagen för granskning innan antagande. Planförslaget ställs ut i Region Gotlands entré, Visborgsallén 19 i Visby fr o m 29 mars  t o m 7 maj 2021.  Handlingar finns även tillgängliga på www.gotland.se/detaljplaner.

Efter samrådet med detaljplanen har ändringar av planförslaget skett, vilka framgår av samrådsredogörelse. Detaljplanen står inte i strid med översiktsplanen.

Följande samfälligheter/servitut berörs:

Marksamfällighet Västergarn S:4, S:37, S:42.

Servitut Sv 09-VÄS-311.1, Västergarn 1:17.

Markavvattningsföretag Anl 1, Lekarve Ammor dikningsföretag av år 1922

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för bostadsbebyggelse,

ca 19 bostadsfastigheter, inom östra delen av fastigheten Västergarn Ammor 1:42. Föreslagen bebyggelse har stöd i planprogram för området, från år 2013.

Detaljplanen skall ge möjligheter att uppföra enbostadshus i skogsmiljö med en varierande högsta totalhöjd, där husen tillåts vara högre i öster och lägre mot Västergarnsvallen i väster.

Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till Miljö- och byggnämnden, 621 81 Visby eller via e-post  registrator-bn@gotland.se, senast den 7 maj 2021. Ange ditt namn, postadress och ärendenummer (MBN 2019/1233).

Den som inte senaste under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta detaljplanen.

Fastighetsägare ombeds informera eventuell hyresgäst, bostadsrättshavare eller annan inneboende som berörs.

När tiden för granskningen gått ut kommer inkomna synpunkter redovisas för miljö-och bygg­nämnden, som beslutar om fortsatt hantering av ärendet.

Upplysningar lämnas av planarkitekt Stina Wester, stina.wester@gotland.se,
tfn 0498-26 91 74.