Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Barn- och utbildningsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2021-03-23 12:24
Barn- och utbildningsnämnden (BUN) fastställde idag strategisk plan och budget för 2022-2024.

Strategisk plan och budget  ger besked om nämndens prioriteringar, mål och resurser under åren 2022-2024. Tre områden pekas ut som utmaningar som kommer att förstärkas under planperioden: bristen på behöriga/legitimerade lärare, likvärdigheten i utbildningen och den svaga ekonomin.

Hundra miljoner har omprioriterats, sparats och effektiviserats 

Skolverksamheterna har under en rad av år tagit stort ansvar för att nå en regional ekonomi i balans - cirka 100 miljoner kronor har omprioriterats, sparats och effektiviserats på sex år. Nämnden har fått ett effektiviseringsuppdrag från regionfullmäktige på motsvarande en procent av budget - en minskad ram på 12,7 miljoner kronor för år 2021. Det finns även ett effektiviseringskrav på 80 miljoner kronor för alla nämnder under planperioden 2022-2024. Exakt hur mycket som läggs på BUN kommer att presenteras efter budgetberedningen i regionstyrelsen i april-maj. Beslutet som BUN tog i december kring att inte förändra skolstrukturen, gör att kommande effektiviseringar måste göras på annat sätt.

Nämnden begär en budgetförstärkning på 22,9 miljoner kronor

BUN beslutade idag att begära en ramutökning för ökade barn- och elevvolymer motsvarande 3,6 miljoner kronor. Utöver ramjusteringar för förändringar i barn- och elevvolymer begärs även kompensation för externa avtal och indexökningar för skolskjutsar med 3,8 miljoner kronor, för kompetenshöjande insatser samt mentorskap begärs 1,5 miljoner kronor samt 2,1 miljoner kronor för ökade lokalkostnader på grund av tidigare gjorda lokalinvesteringar i Västerhejde skola samt Polhemsskolan. För att kunna organisera en elevhälsa utifrån Skolinspektionens och skollagens krav beslutade BUN även att begära om tilläggsmedel på motsvarande två miljoner kronor.

För att möta det ökade antalet elever som har behov av ett förstärkt särskilt stöd, begär nämnden medel bland annat för insatser för öka skolnärvaro, tilläggsbelopp för elever med särskilda behov och resursskolor på en miljon kronor.

Totalt för år 2022 begärs en budgetförstärkning för nämnden med 22,9 miljoner kronor.

Behov finns av förstärkt löneutrymme

BUN uppmanar också regionstyrelsen i beslutet att i budgetarbetet ta hänsyn till behovet av förstärkt löneökningsutrymme, med anledning av att nämnden ser ökade förväntningar på högre lönenivåer för hela lärarkollektivet och för skolledarkåren.   

Investeringsbehoven är stora

Nämndens verksamheter har stora investeringsbehov. I den redan fastställda investeringsplan för BUN åren 2022-2032 beräknas det totala investeringsbehovet mellan år 2022 och 2027 till drygt 413 miljoner kronor. BUN:s förslag går nu vidare till regionstyrelsens budgetberedning. Det är regionfullmäktige som slutligen avgör budgetfrågan i juni.

Färre barn och elever kräver djupare analys

Mot bakgrund av att den senaste befolkningsprognosen visar på en lägre ökning av antalet barn och elever än tidigare år gav nämnden förvaltningen i uppdrag att till sammanträdet i april återkomma med en analys av eventuella förändringar i förutsättningar för investeringar och planering.

Nämndens kallelse återfinns på: www.gotland.se/bunkallelser