Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Miljö- och byggnämnden har sammanträtt 16 mars 2021

Publicerad 2021-03-16 16:50
På dagens digitala miljö- och byggnämnd fick nämnden bland annat information om en rapport om ett allergenprojekt och man antog en remisskrivning om en strategi för vindkraft och örn. Nämnden var också positiv till nya padelbanor i Visby.

På dagens sammanträde behandlades närmare 40 ärenden. Här nedan berättar vi kortfattat om några av dem. Kallelse och handlingar finns på www.gotland.se/mbn.

 

Ärende 8
Rapport allergenprojekt – Om hantering av allergener i vård, skola och omsorg under 2019 och 2020

På nämnden redovisades ett kontrollprojekt med fokus på hantering och servering av specialkost. Kontrollprojektet genomfördes under 2019 och 2020. Livsmedelskontrollen på Gotland har inte tidigare på ett enhetligt sätt kontrollerat specialkost och därför gjordes ett helhetsgrepp i projektform. Förhoppningen är att öka samsynen inom kontrollområdet mellan livsmedelsinspektörerna samt att upptäcka, utreda och förebygga eventuella allergiska reaktioner i verksamheterna.

Sammanfattning:
”På Gotland serveras det dagligen specialkost till en mängd individer inom förskola, skola, vård och omsorg. En del verksamheter har specialkost som tillagas på plats medan en del får leverans från andra tillagningskök. Gemensamt för verksamheterna är att de har en skyldighet att servera specialkost till personer som lider av allergi eller intolerans.

Allvarlighetsgraden för allergi och intolerans varierar från person till person. Några kan tåla små mängder av allergen utan någon reaktion alls samtidigt som det finns personer som kan drabbas av allergisk chock redan vid mycket små mängder. För att tillaga specialkost på ett säkert sätt krävs tydlig information och personal med rätt kunskap, tydliga arbetsrutiner samt ett kök med rätt förutsättningar.

Livsmedelskontrollen på Gotland har från hösten 2019 till och med våren 2020 utfört 103 kontroller inom förskola, skola, vård och omsorg. Fokus har varit rutiner för specialkost till personer som lider av allergi eller intolerans. Rutinerna kontrollerades på plats i verksamheterna och vid tillagningsköken genomfördes även provtagning av mjölkfri eller glutenfri kost. Personalen informerades också om sin skyldighet att rapportera allergiska reaktioner till livsmedelskontrollen på Gotland.

Totalt visade 12 kontroller på avvikelser gällande hanteringen av specialkost. Ingen provtagning i projektet visade någon förekomst av gluten respektive mjölk. I projektet har vi kommit fram till att servering av specialkost var ett riskabelt moment på grund av platsbrist och därmed otillräcklig separering. Salladsbaren pekades särskilt ut, i synnerhet om information om matens innehåll var bristfällig. Vid några kontroller konstaterades brister i allergiinformationen som antingen skickades ut eller följde med maten. Slitna redskap, bristfälliga vikarierutiner och otydliga allergiintyg var andra avvikelser som togs upp.

Under projektets gång rapporterades 6 incidenter/allergiska reaktioner gällande 6 verksamheter. För majoriteten av verksamheterna finns det bra rutiner för hantering av specialkost. Trots detta finns det riskmoment i hanteringen och det förekommer allergiska reaktioner och/eller felservering i verksamheterna. Vi ser därför ett behov av att fortsätta fokusera på att kontrollera rutinerna gällande specialkost inom förskola, skola, vård och omsorg.”

 

Ärende 9
Remiss – Strategi för vindkraft och örn i Gotlands län

Region Gotland har getts möjlighet att yttra sig till Länsstyrelsen i Gotlands län över utkastet till ”Strategi för vindkraft och örn - En vägledning för planeringen av vindkraft utifrån skyddet av kungsörn och havsörn i Gotlands län”.

Miljö- och byggnämnden antog förvaltningens svar på remissen som sitt eget.

Sammanfattning:
”Syftet med strategin är att hitta ett sätt att hantera konflikten mellan länsstyrelsens uppdrag att främja utbyggnaden av vindkraft och uppdraget att skydda och bevara kungs- och havsörnars populationer och livsmiljöer på Gotland. Länsstyrelsen hoppas att strategin kommer att bidra med kunskap, vägledning och en helhetssyn samt presentera riktlinjer för planering av vindkrafts-etablering utifrån skydd av kungsörn och havsörn och användas som vägledning för vilka utredningskrav som brukar ställas vid en exploatering.

Strategin kommer också vara en utgångspunkt för Länsstyrelsens yttranden och bedömningar i ärenden som rör vindkraftsetablering.

Det kan konstateras att det presenterade utkastet till strategi ger en god nulägesbeskrivning, men anger inte tydligt vägar framåt för länsstyrelsens agerande i konflikter mellan länsstyrelsens båda uppdrag att främja utbyggnaden av vindkraft och uppdraget att skydda och bevara kungs- och havsörnars populationer och livsmiljöer på Gotland. Det angivna syftet med strategin bedöms därmed inte uppnått. Syftet med strategin har visserligen inte varit att ta ett helhetsgrepp på planeringen för vindkraft, trots det är avsaknaden av detta ändå dess största brist.

Inledningsvis anges att strategin vänder sig till de som verkar inom vindkraft, varför strategins innehåll bedöms kunna få en viss betydelse. Region Gotland hoppas att strategin utvecklas efter remissen. I vissa av dess beskrivande delar kan den användas som underlag vid framtagandet av en ny översiktsplan. Det framtagna materialet innehåller dock inga stora överraskningar som avsevärt påverkar upplägget av översiktsplanen. Materialet tillför med andra ord inte särskilt mycket som inte redan är känt, men den gör det i strukturerad form, vilket är förtjänstfullt.”

 

Ärende 13
Detaljplan för Västergarn Ammor 1:42 m fl

Beslut:
Samhällsbyggnadsförvaltningen ska ställa ut planförslaget för granskning, daterat 2021-02-23, enligt 5 kapitlet plan- och bygglagen.

Sammanfattning:
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för bostadsbebyggelse, cirka 19 fastigheter, inom östra delen av fastigheten av Västergarn Ammor 1:42. Bebyggelsen har stöd i planprogram för området, från 2013.

Detaljplanen ska ge möjlighet att uppföra fristående enbostadshus i skogsmiljö med en varierande högsta totalhöjd där husen tillåts vara högre i öster och lägre mot Västergarnsvallen i öster. Bebyggelsestrukturen anpassas till bebyggelsen i närliggande områden söderut mot Klintehamn.

 

Ärende 14
Detaljplan för Visby Järnvägen 5, 8 samt del av Visby Hällarna 1:7  - samråd

Beslut:
Miljö- och byggnämnden ger samhällsbyggnadsförvaltningen ett nytt uppdrag att upprätta detaljplan för Visby Järnvägen 5, 8 och del av Hällarna 1:7. Samhällsbyggnadsförvaltingen ska samråda med planförslaget, daterat 2021-02-23, enligt 5 kapitlet plan- och bygglagen.

Sammanfattning:
Planen gör det möjligt att bygga ett småstadskvarter för bostäder, med inslag av kontor och service. Bebyggelsen ordnas i en delvis sluten kvarterstruktur för att skapa en bullerskyddad gårdssida. En utbyggnad enligt planförslaget förutsätter att huvuddelen av parkeringen grävs ned. Förvaltningens bedömning är att ett nytt planuppdrag bör ges så planen kan hanteras enligt den senaste lagstiftningen. Förvaltningen bedömer att förslaget kan skickas ut på samråd.

 

Ärende 22
Visby Östergård Ändrad användning av lager till padelhall - tidsbegränsat lov 3 år

Beslut:
Miljö- och byggnämnden bifaller ansökan om bygglov med stöd av 9 kap 33 § plan och bygglagen (2010:900), PBL.

Sammanfattning:
Efterfrågan på padelbanor på Gotland och särskilt i Visbyområdet är stor, sporten utövas av alla åldrar och kön och har ökat starkt i popularitet de senaste åren. Samtidigt finns det för närvarande en brist på sådana banor. Denna brist kommer på sikt sannolikt att avhjälpas genom att nya padelbanor anläggs, varför behovet av åtgärderna är tillfälligt på den aktuella platsen.

Miljö- och byggnämnden delar uppfattningen mark- och stadsmiljöenheten inkommit med, där man framhåller att detaljplanen bör följas då det är ont om industrimark i Visby. Planstridiga åtgärder som förhindrar avsedd användning bör inte beviljas, men nämnden bedömer att det tillfälliga men stora behovet av padelbanor motiverar ett tillfälligt bygglov på tre år. Vid en eventuell ansökan om förlängning behöver hela bedömningen göras om.

Nämnden vill framhålla vikten av att sökandet efter ny lokal för padelverksamheten bör fortgå.

Padelbanorna är lätta att montera ned och placera i en annan byggnad när det finns bygglov för det. Ett allmänt intresse om att tillhandahålla industrimark ställs mot ett annat allmänt intresse om att tillgodose behovet av friskvård, samt det enskilda intresset hos många padelutövare att kunna spela inomhus, och i den avvägningen landar miljö- och byggnämnden i att behovet av friskvård i form av idrottsutövande är mer akut.