Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesbild vaccination mot covid-19 på Gotland, 15 mars

Under vecka 10 har 2 334 vaccinationer genomförts och Gotland har därmed totalt genomfört 13 811 vaccinationer. Omkring 8 700 personer har fått minst en dos covid-vaccin och cirka 5 000 personer är färdigvaccinerade.

Bland personer 80 år och äldre på Gotland har 83 procent får minst en dos, och 60 procent är färdigvaccinerade.

I den statistik som visas på Folkhälsomyndighetens hemsida, som avser vaccinationer till och med söndag vecka 9, saknas ännu en registrering om 1 300 vaccinationer som företagshälsovården Avonova utfört.

Stort intresse för att boka tid för vaccination

Vaccinationsviljan på Gotland är stor. Efterfrågan på vaccinationer är betydligt större än tillgången på vaccin. Det gör att vi även fortsättningsvis får öppna upp bokningen successivt, i dagsläget för en årskull i taget. På så vis säkrar vi också att vi, i enlighet med Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning, vaccinerar de äldsta först.

I onsdags öppnade bokningen för personer födda 1942, i torsdags fyllde vi på med personer födda 1943 och i fredags kunde personer födda 1944 börja boka. När vi kan öppna för nästa årskull beror på vaccinleveranserna. Så som nuvarande leveransplaner ser ut kan det dröja några veckor innan ytterligare årskullar kan boka. Får vi in mer vaccin, eller om vi inte fyller upp de vaccinationstider som finns, kan bokningen komma att öppna för en ny grupp med kort varsel. Detta för att skyndsamt använda det vaccin Gotland får.

Vaccination på vårdcentral och tillfälliga mottagningar

För vecka 11-13 levereras preliminärt 4 140 doser och kommer att användas till de som nu har bokat tid. Under dessa veckor sker vaccination parallellt på öns vårdcentraler och tillfälliga vaccinationsmottagningar i Visby, Klintehamn och Fårösund.

All bokning sker på 0498-26 98 00

Det telefonnummer för bokning som togs i bruk under vecka 10, 0498-269800, är det nummer som hädanefter ska användas vid bokning av covid-vaccination. Även tider på vårdcentraler bokas alltså fortsättningsvis via detta nummer.

Vaccination i annan region

Vi har fått frågor om vaccinationer av personer som inte är mantalsskrivna på ön. Vi har fritt vårdval i Sverige, vilket ger individer rätt att välja utförare. Detta gäller förstås också den gotlänning som på grund av studier, arbete eller annan anledning befinner sig på fastlandet och önskar få sin vaccination där. Vi har också hälso- och sjukvårdslagen som bygger på bland annat behovsprincipen och människorättsprincipen. De innebär att det är det medicinska behovet som ska styra prioriteringar och att alla människor ska bedömas lika.

Vi har inte juridisk rätt att neka någon som tillhör prioriterad grupp en vaccination på Gotland, även om personen inte är skriven här. Sveriges mål med vaccinationen mot covid-19 är att vaccinera alla invånare som vill, oavsett inom vilken region vaccinationen sker. Vi följer upp informationen om hur många personer som är mantalsskrivna på fastlandet, som vaccinerar sig på Gotland. Om antalet skulle öka, för vi en dialog med Folkhälsomyndigheten utifrån tilldelningen av vaccin och Gotlands behov.

Av de doser som hittills har levererats till Sverige, har Gotland fått en väsentligen högre andel doser än de vill skulle blivit tilldelade utifrån befolkningsstorlek. Vi har således fått mer vaccin än vad vi har vaccinerat  personer mantalsskrivna på fastlandet.