Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Visby Asken 2 och Aspen 4
(Scandic Hotell)

Miljö- och byggnämnden har gett samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att samråda med ett förslag till detaljplan för rubricerat område.

Syftet med planen gör det möjligt att utveckla hotellverksamheten i området. Förslaget innebär att det blir möjligt att uppföra en större hotellbyggnad med reception samt en mindre byggnad för övernattningsrum i södra delen av planområdet. I norra och centrala delen av planområdet sker ingen ny utveckling, utan befintliga byggrätter bekräftas. Den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen (Gula villan och Villa Manhem) förses med skyddsbestämmelser för att säkerställa dess kulturhistoriska och miljömässiga värden. Dagens markanvändning avviker från översiktsplanen för en del av området, avvikelsen gjordes i gällande detaljplan. Detaljplanen medför ingen ny avvikelse från den fördjupade översiktsplanen.

Planområdet ligger vid Korsningen Färjeleden – Gutevägen, i nära anslutning till Visby hamnterminal.


Planområdets läge

Enligt 5 kapitlet plan- och bygglagen (PBL) ska den som upprättar en detaljplan samråda med de som berörs och har ett väsentligt intresse av förslaget. Syftet med samrådet är dels att förbättra beslutsunderlaget genom att samla in den kunskap och de synpunkter som finns inom det aktuella området, dels att ge de intressenter som berörs insyn i förslaget och möjlighet att påverka det.

Planhandlingarna finns på Region Gotlands hemsida: www.gotland.se/detaljplan samt i entrén hos Region Gotland, Visborgsallén 19 i Visby.

Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen till Miljö- och byggnämnden, 621 81, eller via e-post registrator-mbn@gotland.se, senast den 9 april 2021. Ange ditt namn, postadress och ärendenummer MBN 2019/1740.

Efter samrådet kommer förslaget att bearbetas och skickas ut igen på granskning. Inkomna synpunkter från samråd och granskning kommer att redovisas i ett utlåtande och ligga till grund för beslut om antagande i miljö- och byggnämnden. Sakägare som inte lämnat synpunkter i planprocessen kan mista sin rätt att överklaga planen.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta planarkitekt Sara Lindh sara.lindh@gotland.se tfn 0498-26 92 54