Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Socialnämnden har sammanträtt

Publicerad 2021-02-11 17:16
I dag, den 11 februari, har socialnämnden sammanträtt. Följande beslut har fattats.

Bokslut 2020

Socialnämnden godkände bokslutet där resultatet för år 2020 blev ett plus med 16 miljoner kronor.
 
– Vi ser att förvaltningen arbetat effektivt med exempelvis scheman och fler heltidsanställningar och detta ger effekt på ekonomin. Samtidigt är det så att det positiva resultatet också beror på de statliga ersättningar för exempelvis sjuklöner som vi fått på grund av pandemin, säger Rolf Öström (M), ordförande i socialnämnden.
 
Äldreomsorgen visar ett överskott medan individ- och familjeomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning visar ett underskott. 
 
– Äldreomsorgens överskott på 40 miljoner vittnar om att vi har ett speciellt år bakom oss. På grund av pandemin har vi haft tomma platser på särskilda boenden. En plats kostar cirka 800 000 kronor årligen, säger Rolf Öström.
 
Nämnden har fått statliga ersättningar med 16 miljoner kronor för ökade kostnader på grund av pandemin och 21 miljoner kronor i ersättning för sjuklöner.
 
Inom individ- och familjeomsorgen redovisas ett underskott med minus 12 miljoner kronor. Delar av underskottet kan kopplas till pandemin med ett ökat behov av försörjningsstöd i samhället. Dock har kostnaderna för placeringar av barn- och unga och för hyrpersonal minskat.
 
Även omsorgen om personer med funktionsnedsättning visar ett minusresultat med 17 miljoner kronor. Detta kan kopplas till att verksamheten i LSS är underfinansierad. Nämnden har till årets budget fått ett tillskott med 10 miljoner kronor.
 
 

Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsberättelsen vittnar om att 2020 har varit ett speciellt år. Pandemin har påverkat alla förvaltningens verksamheter och särskilt stor påverkan har den haft på äldreomsorgen. Det har varit en högre sjukfrånvaro kopplat till att medarbetare stannat hemma vid minsta symtom. Brukare har blivit sjuka och tyvärr också avlidit. 
 
Medarbetarna har under året fått förhålla sig till nya kunskaper och till utökade rutiner för exempelvis vårdhygien.
 
Förvaltningen har också gjort ett kunskapslyft kring att använda digital teknik. Den utvecklingen fortsätter.
 
Under 2020 ökade antalet heltidstjänster inom förvaltningen med 150. Detta är alltså främst befintliga anställda som valt att gå upp i tid.
 
Det har under året också genomförts en del större utbildningssatsningar, bland annat Äldreomsorgslyftet, valideringar till undersköterska och metoden Signs of safety för medarbetare inom individ- och äldreomsorgen.
 
Socialnämnden godkände verksamhetsberättelsen.
 
 

Investeringsplan 10 år

Socialnämnden godkände förvaltningens investeringsplan för 2022-2031.
Investeringsplanen innehåller bland annat:
 
En önskan om att får bygga särskilda boenden i Klintehamn, Slite och på Visborg i Visby. Socialnämnden har tidigare beviljats investeringsmedel för utbyggnad av Tingsbrogården med 26 platser som ska vara klart till 2022. 
 
Det finns investeringsmedel för en gruppbostad enligt LSS med sex platser som ska vara klar till 2022. Efter detta är bedömningen att det behövs minst ett boende till fram till 2028. 
 
Vad gäller bostad med särskild service enligt SoL behövs ett nytt boende som ersätter nuvarande och detta boende finns i planen för 2025. 
 

Sudergården entreprenadavtal

Socialnämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en ny upphandling av driften av äldreboendet Sudergården. Den nya avtalsstarten är från 1 september 2023.
 
– Sudergården har drivits av privat utförare under en lång tid och vi ser att det har fungerat bra. Därför vill vi göra en ny upphandling av driften när avtalstiden nu går ut för nuvarande entreprenad., säger Rolf Öström.
 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet yrkade på att Region Gotland ska ta tillbaka driften av äldreboendet. Det yrkandet fick inte majoritet. 
Följande reserverade sig mot beslutet:
Jörgen Bentzler (V), Håkan Ericsson (S), Mie Nilsson (MP)
 
Håkan Ericssons kom med ytterligare två tilläggsyrkande: att regionen ska lämna ett eget anbud i upphandlingen och att upphandling ska utgå från ett fast pris och att konkurrensen istället ska handla om kvaliteten. De båda yrkandena vann inte majoritet.
 

 

Upphandling av familjerådgivningen

Socialnämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att göra en ny upphandling av familjerådgivningen på Gotland. Det nya avtalet ska träda i kraft den 1 september 2022.
 

 

Ändring av genomförandeplan för konkurrensutsättning av särskilt boende

Roma äldreboende och Syréngården som drivs av Region Gotland kommer inte att konkurrensutsättas under denna mandatperiod.