Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nya avfallsföreskrifter

Publicerad 2021-02-17 16:30
Tekniska nämnden beslutade i dag att anta nya avfallsföreskrifter. Innan föreskrifterna börjar gälla ska de först antas av regionfullmäktige.
- Avfallsföreskrifterna har justerats med anledning av ny taxa, ändring av miljöbalken vad gäller definition av kommunalt avfall samt för att förenkla och förtydliga regelverket. Avfallsföreskrifterna har varit oförändrade sedan 2014, säger tekniska nämndens ordförande Karl-Johan Boberg.

De nuvarande avfallsföreskrifterna började gälla 1 april 2014. Mycket har hänt inom avfallsområdet sedan dess, både på Gotland och i omvärlden. Avfallsföreskrifterna måste harmoniera med ny lagstiftning, förordningar och direktiv. Region Gotland har en ny avfallsplan från 2020, ny avfallstaxa trädde ikraft 1 februari 2021 och även föreskrifterna behöver förnyas.
- Förslaget till nya avfallsföreskrifter innebär i huvudsak mindre förändringar som, tillsammans med ändringar i avfallstaxan, syftar till att på olika sätt nå målen i Region Gotlands nya avfallsplan, påpekar Karl-Johan Boberg.

Flertalet förändringar genomförs för att underlätta för såväl abonnenter som regionens administration. *
- Ett exempel på detta är tidsbegränsning för dispens avseende uppehåll i hämtning av sopor och slam som tidigare gällt i högst ett år och som nu ändras till att kunna gälla i upp till tre år, säger Karl-Johan Boberg.

Tekniska nämnden var vid mötet i dag enig om de nya avfallsföreskrifterna.

Övergripande strategier

De övergripande strategierna för avfallshanteringen på Gotland är:

  • Resurshushållning och effektiv avfallshantering – vi ska röra oss uppåt i avfallstrappan.
  • Vi ska prioritera arbetet med att ta det farliga avfallet ur kretsloppet.
  • Källsortering ska vara enkelt och nära.
  • Region Gotlands verksamheter ska föregå med gott exempel.
  • Vi ska samarbeta och delta i relevanta nätverk.