Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Miljö- och byggnämnden har sammanträtt den 9 februari 2021

Publicerad 2021-02-09 16:45
På dagens digitala miljö- och byggnämnd beslutades bland annat att upprätta en detaljplan för det område där före detta Björkmans byggvaruhus i Visby ligger samt för ett område i Alskog, där det tidigare funnits en djurpark.

På dagens sammanträde behandlades 40 ärenden. Här nedan berättar vi kortfattat om några av dem. Kallelse och handlingar finns på www.gotland.se/mbn.

Ärende 9
Projektrapport: Tillsyn inom Tingstäde vattenskyddsområde

På dagens nämnd presenterades projektrapporten ”Tillsyn inom Tingstäde vattenskyddsområde”, utförd av enheten miljö- och hälsoskydd under 2019-2020 i samarbete med teknikförvaltningen.

Inledning/bakgrund: Enhet miljö- och hälsoskydd vid samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort tillsyn på verksamheter belägna i Tingstäde träsk vattenskyddsområde. Verksamheter som besöktes var bland annat lantbruk, livsmedelsindustri, verkstäder och vattenverk. I samband med tillsynen kontrollerades att skyddsföreskrifterna för Tingstäde träsk följs, samt att övrig aktuell miljölagstiftning för respektive verksamhet följs.

Syftet med tillsynen var, bland annat, att inventera och lokalisera vilka miljöfarliga verksamheter som finns och verkar i Tingstäde vattenskyddsområde samt att informera vilka krav som finns i och med att man verkar inom ett vattenskyddsområde samt kontrollera att vattenskyddsföreskrifterna följs.

Del av diskussion/slutsats: I rapporten står det att vattenskyddsföreskrifterna har funnits sedan 2006 men att de i vissa avseenden är svåra att tolka. Till exempel saknas tydliga tids- och volymaspekter för vissa verksamheter, vilket gör det svårt att bedöma om hanteringen ska betraktas som anmälnings- eller tillståndspliktig. Det gäller bland annat petroleumprodukter och upplag av bark och timmer.

Att slutavverkningar av skog ska anmälas till teknikförvaltningen har antagligen inte varit känt för de som brukar skogen i vattenskyddsområdet. Det är även oklart hur dessa eventuella anmälningar hanteras av förvaltningen; det saknas blankett, e-tjänst eller liknande för detta.

Del av uppföljning/efterarbete: I rapporten framkommer att det finns ett behov av att fortsatt bedriva tillsyn och informera utifrån vattenskyddsföreskrifterna. Att återkommande bedriva tillsyn på de verksamheter som verkar inom vattenskyddsområdet bedöms rimlig för att säkerställa att skyddsföreskrifterna efterlevs. Med tanke på att föreskrifterna i vissa avseenden bedöms som svårtolkade finns ett behov av att uppnå samsyn inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Det finns också ett behov av bättre samverkan mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och teknikförvaltningen, vad gäller anmälningar av avverkningar och upplag av timmer och bark, samt ett behov av samverkan med Skogsstyrelsen då alla avverkningar över 0,5 hektar är anmälningspliktiga.

Ärende 13
Ansökan om planbesked - Visby Blåelden 11, Visby Blåelden 6, Visby Blåelden 7

Miljö- och byggnämnden ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för fastigheterna Visby Blåelden 6, 7 och 11 för att möjliggöra bostadsbebyggelse. Fastigheterna ligger utmed Solbergagatans södra sida och på fastigheterna finns idag före detta Björkmans byggvaruhus byggnader. Syftet med planläggningen är att sökanden vill utveckla fastigheterna så att de bättre passar in i Visbys stadskärna och skapa ny bostadsbebyggelse i form av flerfamiljshus i bostadsrättsform, totalt cirka 70 lägenheter.

I ansökan föreslås gatuhus mot Solbergagatan som kompletteras med bakbyggen för att skapa trevliga innergårdar. Parkering föreslås ske under mark, i parkeringsgarage.

Det finns dock synpunkter från Region Gotland, som måste beaktas i planarbetet. Enheten för miljö- och hälsoskydd påpekar till exempel att Solbergagatan, där husen ska byggas, är en av Visbys mest trafikerade gator. Detta ställer höga krav på lämplig byggnadskonstruktion för att få låga ljudnivåer samt god luftkvalitet inomhus.

Stadsarkitektenheten påpekar att fastigheterna ligger i ett område som karaktäriseras av övergången mellan det högexploaterade kvarteret Mejeriet och det mötande villaområdet Andersro. Man menar att det finns möjligheter till förtätning men att det är av stor vikt att detta görs med stor hänsyn och anpassning till stadsplan och bebyggelse.

Beslut:
Miljö- och byggnämnden ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för fastigheterna Visby Blåelden 6, 7 och 11 för att möjliggöra bostadsbebyggelse.

Ärende 17
Begäran om planbesked – Alskog Guffride 1:22 och 1:45

Miljö- och byggnämnden ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för delar av fastigheterna Alskog Guffride 1:22 och Alskog Guffride 1:45 i syfte att pröva idrottsändamål – hästsport inklusive eventuella verksamheter som kan knytas därtill. Planarbetet ska även pröva för bostadsändamål där så kan vara möjligt.

Syftet med planläggningen är enligt ansökan primärt att tillskapa byggrätter för bostadsbyggnader med flera olika upplåtelseformer (fritidshus, flerbostadshus, uthyrningsstugor med mera), restaurang och konferens-/festlokal, växthus samt en tillhörande hästsportanläggning. Anläggningen kommer att ha huvudfokus på hästpolo men även annan hästsport med tillhörande verksamheter planeras att kunna utövas inom området. Fastigheterna har tidigare använts som djurpark.

Planområdet är cirka 27 hektar stort och omfattar aktiv jordbruksmark i åker, öppen betesmark och skogsbetesmarker i kulturlandskap. Stora delar av området hyser mycket höga natur- och kulturvärden och flera fornminnen finns registrerade inom området. I tjänsteskrivelsen står det också att förslaget innebär en stor exploatering i ett känsligt läge och att VA-lösningen behöver utredas vidare.

Beslut:
Miljö- och byggnämnden ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för delar av fastigheterna Alskog Guffride 1:22 och Alskog Guffride 1:45 i syfte att pröva idrottsändamål – hästsport inklusive eventuella verksamheter som kan knytas därtill. Planarbetet ska även pröva för bostadsändamål där så kan vara möjligt.

Ärende 21
Nybyggnad av padelhall med butik, café och konfernsdel med mera - Visby Förrådet 1

Miljö- och byggnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av padelhall med butik, café och konferensdel, nybyggnad av källsorteringshus, uppförande av plank runt fyra padelbanor, uppförande av skyltar samt anordnande av parkeringsplatser.

Fastigheten Förrådet 1 ligger på Skarphällsområdet i Visby. Fastigheten är belägen på norra Skarphäll mellan Skarphällsgatan i väst och Visbyleden i öst.

Enligt förslaget ska det byggas totalt åtta inomhusbanor i padelhallens entréplan, varav två är singelbanor, samt fyra utomhusbanor för padel. Enligt inlämnad projektbeskrivning ska det finnas möjlighet att även nyttja inomhusytorna för andra aktiviteter, möten och utställningar.

Beslut:
Miljö- och byggnämnden beviljar bygglov på fastigheten Visby Förrådet 1 för nybyggnad av padelhall med mera.