Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2021-02-08 15:00
Idag den 8 februari har gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) sammanträtt. Nämnden fastställde bland annat verksamhetsberätten för år 2020, där ekonomin för nämnden slutade på minus 2,6 miljoner kronor.

Nämnden uppnår därmed inte det av regionfullmäktige lagda besparingskravet på fem miljoner kronor. Nämndens negativa resultat förklaras bland annat av att obalans finns i de rörliga flödena för elevvolymer, som varit underfinansierad. Det beror på att ersättningarna för nyanlända elever och elever i asyl från Migrationsverket inte har kommit in i den utsträckning som planerats för. Nettokostnaden för perioden 2019 till 2020 har ökat med två procent.

Den samlade bedömningen i verksamhetsberättelsen är att nämnden i hög utsträckning når koncernstyrkortets mål Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande. Studieresultaten på kommunala gymnasieskolan har successivt ökat sedan år 2016. Inom flera uppmätta nyckeltal tillhör Wisbygymnasiet de 25 procent bästa i landet. Den genomsnittliga betygspoängen för elever med examensbevis var 14,6 vilket kan jämföra med rikets betygspoäng på 14,4. Andelen gymnasieelever med examen inom fyra år var 74,6 procent, medan andelen för elever i rikets kommunala gymnasieskolor var 69,9 procent. Det är dock stora variationer mellan programmen på Wisbygymnasiet

Under året har samverkan mellan Ungdomskraft, som ansvarar för det kommunala aktivitetsansvaret, och Wisbygymnasiet ökat med mål stärka det förebyggande arbetet kring elever som riskerar avhopp, men även att öka återgångar till studier. Gotlands folkhögskola arbetar med att nå de grupper som tidigare avbrutit sina studier eller av annan anledning saknar grundskola eller gymnasiekompetens. Bland annat genom samarbete med andra skolformer, utbildningar och andra aktörer. Behovet av utbildningsplatser inom vuxenutbildningens samtliga delar ökar, särskilt inom regional yrkesvuxenutbildning och regional yrkesvuxenutbildning kopplat till SFI och svenska som andraspråk.

Antalet anställda medarbetare inom nämndens ansvarsområde har ökat från 417,45 årsarbetare år 2019 till 425,79 år 2020. Utökningen har huvudsakligen skett inom arbetsmarknadsenheten och vuxenutbildningen med 8,34 årsarbetare och är kopplad till samhällets behov av arbetsmarknads- och utbildningsinsatser.

Målet i Region Gotlands styrkort att sjuktalet inte ska överstiga 4,5 är inte uppfyllt. Den totala sjukfrånvaron inom nämndens ansvarsområde har minskat något per november 2020 i förhållande till november 2019 - från 4,70 procent till 4,67 procent.

Investeringsplanen för 2022-2032 har beslutats

GVN fastställde idag sin investeringsplan för åren 2022-2032. Det totala investeringsbehovet mellan år 2022 och 2027 beräknas vara 39,7 miljoner kronor. Främst handlar det om verksamhetsanpassningar, renovering och möbler/inventarier/maskiner för Wisbygymnasiet, vuxenutbildningen och ungdomsgårdarna. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen ska utreda hur lokalbehoven för gymnasieskolan och vuxenutbildningen ska lösas på lång sikt mot bakgrund av att verksamheterna växer. I samband med nämndens oktobersammanträde fick förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheterna att omlokalisera bygg- och anläggningsprogrammet, el- och energiprogrammet samt VVS- och fastighetsprogrammet. Under dagens sammanträde lade nämnden till uppdraget att specifikt också titta närmare på inriktningen anläggningstekniks lokalisering.

Det arbetsplatsförlagt lärandet på gymnasiet ska följas upp

GVN gav idag utbildnings- och arbetslivsförvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden årligen i juni och december med en rapport om hur arbetet med arbetsplatsförlagt lärande (APL) på gymnasiets yrkesprogram går. APL varar under minst femton veckor och är avgörande för att eleven ska bli väl förberedd för sitt blivande yrke. Nämnden vill följa upp hur tillgången till APL-platser ser ut och hur det fungerar. Bland annat kvalitetssäkringen av utbildningen och rutinerna för bedömning av APL.

Nämndens kallelse återfinns på: www.gotland.se/gvnlänk till annan webbplats