Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Barn- och utbildningsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2021-02-09 15:10
Barn- och utbildningsnämnden (BUN) sammanträdde idag den 9 februari och behandlade bland annat verksamhetsberättelsen för år 2020 och investeringsplanen för 2022-2032.

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) fastställde idag sin verksamhetsberättelse för år 2020. Nämnden redovisar ett positivt resultat för budgetåret 2020 på 12 miljoner kronor. Besparingskravet på 20 miljoner kronor uppnås därmed och även målet om en budget i balans.

Nämnden har under året kompenserats för sjukfrånvarokostnader under den rådande pandemin samt psykisk hälsa motsvarande 21,1 miljoner kronor. Tillskott har även getts på 3,1 miljoner kronor som ett resultat av regeringens beslut om de nya välfärdsmiljarderna.

Måluppfyllelsen bedöms vara hög

Den samlade bedömningen är att nämnden i hög utsträckning når målen i styrkorten. Nöjdheten kring förskolans verksamhet har ökat de senaste fyra åren och i Skolinspektionens senaste skolenkät så visar resultatet att elever och föräldrar i grundskolan är nöjda med verksamheten.

Kunskapsresultaten för Gotlands kommunala grundskola är goda. Andelen elever som är behöriga till gymnasiets yrkesprogram har ökat sedan 2017 och ligger något över resultatet för riket och liknande kommuner. 86,2 procent av eleverna i Gotlands kommunala skolor uppnådde gymnasiebehörighet vårterminen 2020.

Antalet anställda medarbetare inom nämndens ansvarsområde har ökat från 1692,61 årsarbetare år 2019 till 1700,77 år 2020. Antalet anställda på de kommunala förskolorna på Gotland har minskat, medan grundskolan har fått ett utökat antal anställda, till följd av fler elever i verksamheten. Användandet av timvikarier till för- och grundskolan via den centrala vikarieförmedlingen har minskat.

Målet i Region Gotlands styrkort är att sjuktalet inte ska överstiga 4,5 procent uppfylls inte. Den totala sjukfrånvaron har ökat med 1,86 procentenheter per november år 2020 i förhållande till november år 2019, från 6,24 procent till 8,10 procent.

Investeringsplanen för 2022-2032 har beslutats

BUN fastställde idag sin investeringsplan för åren 2022-2032. Det totala investeringsbehovet mellan år 2022 och 2027 beräknas till drygt 413 miljoner kronor. Främst handlar det om nybyggnation, verksamhetsanpassningar, renovering och möbler/inventarier.

Några av de största investeringsposterna är Alléskolans nybyggnation på sammanlagt ca 125 miljoner kronor varav drygt 100 miljoner kronor under perioden 2022-2027, nybyggnation av Wisborgs förskola med fem avdelningar på 40 miljoner kronor, ersättningslokaler för Väskinde förskola (där tidsbegränsade bygglov löper ut) på 30 miljoner kronor, ersättningslokaler för Sanda förskola och grundskola (där tidsbegränsade bygglov löper ut) på sammanlagt cirka 33 miljoner kronor, idrottshall i Roma på cirka 35 miljoner kronor och idrottshall i Visby på cirka 35 miljoner kronor.

Investeringsplanen bygger på en prognos på 84 tillkommande förskolebarn, 60 fler grundskoleelever och ett tiotal fler särskoleelever mellan 2022 och 2027.

Faktorer som också påverkar förvaltningens planeringsförutsättningar är nyetableringar av fristående skolverksamhet och befintlig fristående skolverksamhet som planerar att växa. Då ett flertal större ombyggnader planeras i Visbyområdet så finns ett behov av evakueringslokaler motsvarande cirka 15 klassrum under de närmaste åren.

Nämndens kallelse återfinns på: www.gotland.se/bunkallelserlänk till annan webbplats