Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förtydligade rutiner kring restdoser

Publicerad 2021-02-03 15:33
Region Gotland har nu tagit fram en tydlig rutin för vaccinatörer gällande restdoser vid vaccination av covid-19, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Restdoser kan uppkomma när en person som bokat vaccination uteblivit från sin bokade tid i samband med vaccination mot covid-19. Rutinen beskriver hur restdoser av covid-vaccin med kort hållbarhet ska tas tillvara och med kort varsel kunna erbjudas till personer enligt den av Folkhälsomyndigheten framtagna prioriteringsordningen.

-Vi håller hårt på prioritetsordningen och vårt viktigaste uppdrag är just nu att skydda äldre och sköra och givet hur få doser vaccin vi har är det av yttersta vikt att vi har tydliga rutiner, säger hälso - och sjukvårdsdirektör Marie Loob.

De covid-vaccin som används förvaras i vialer/ampuller och efter beredning eller punktering av ampull måste samtliga doser administreras inom sex timmar och annars kasseras.

-Det är viktigt att vaccinet ges i enlighet med prioriteringsordningen till de som behöver det mest, samtidigt ska förstås alla doser användas, så det är bra att vi har en tydlig rutin kring hanteringen, säger Region Gotlands vaccinationssamordnare Christine Senter.

För att undvika svinn av vaccin ansvarar varje vårdcentral för att kalla in personer som med kort varsel kan komma till vaccinationsstället.
 
Vårdcentralen följer prioriteringen nedan:
 

1. Personer från prioriterad fas och patientgrupp, enligt Folkhälsomyndighetens prioriteringslista.

2. Vård- och omsorgspersonal som arbetar patientnära med äldre och sköra.

3. Vård- eller omsorgspersonal som arbetar patientnära.

4. Övrig hälso- sjukvårdspersonal i närheten.

5. Övriga personer som med kort varsel kan få vaccination innan vaccinet behöver kasseras.

Det går inte att ställa sig på väntelista för att få del av restdoser. Det är vårdcentralen som kallar berörda.