Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Positivt resultat trots pandemin

Publicerad 2021-02-03 09:57
Årsresultatet för Region Gotland uppgår till 155 miljoner kronor för år 2020. Det överträffar resultatmålet med 100 miljoner kronor men är 25 miljoner kronor lägre än den reviderade budgeten. Det starka resultatet beror främst på stora tillfälliga statsbidrag och minskad efterfrågan i vissa verksamheter.

När budgeten för 2020 beslutades i november 2019 fanns tydliga farhågor om en ansträngd ekonomi till följd av en avmattning i konjunkturen, ökad efterfrågan till följd av demografiska förändringar samt stora kompetensförsörjningsutmaningar. Ett effektiviseringsprogram för 2020-2022 beslutades därför för att nå en långsiktig ekonomisk balans.

När coronaviruset spreds i början av året uppstod stor oro vilket avspeglades i ekonomin och den första prognosen för året pekade på ett rekordstort underskott för nämnderna. En snabb omställning krävdes av samtliga verksamheter för att hantera pandemin. Staten sköt samtidigt till stora tillfälliga statsbidrag som varit avgörande för regionens förutsättningar att kunna hantera pandemin. Det har också varit möjligt att besluta om extra åtgärdspaket för att lindra effekterna i det gotländska samhället. Under året har flera beslut tagits vid olika tillfällen om stödåtgärder som riktar sig till näringslivet och civilsamhället.

Samtidigt innebär den demografiska utvecklingen med stora kompetensförsörjningsbehov och pandemins utveckling fortsatt stora utmaningar för kommande år. Behoven av välfärd kommer att öka främst inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård samt inom skolan.

Skatteintäkterna blev till följd av pandemin lägre än budgeterat men statsbidragen ökade istället kraftigt. Extra generella statsbidrag på 170 miljoner kronor beslutades för Gotland. Utöver de generella bidragen har staten tillskjutit medel direkt till vissa verksamheter. 

Den totala budgeten för regionens nämndorganisation är 5,4 miljarder kronor. Totalt för nämnderna redovisas ett överskott mot budget på 29 miljoner kronor under 2020. Överskottet beror till stor del på att det varit minskad efterfrågan i vissa verksamheter samt att staten skjutit till medel för sjukfrånvarokostnader på sammanlagt 67 miljoner kronor samt 71 miljoner kronor för de merkostnader som uppstått inom hälso- och sjukvård och socialtjänst till följd av pandemin.

-Jag är stolt och glad att regionen redovisar ett så bra årsresultat, utifrån de osäkra förutsättningar som varit under året, det är viktigt för en långsiktigt hållbar ekonomi. Jag är också stolt och glad över att regionens verksamheter har gjort en mycket bra omställning och jobbat hårt och flexibelt för att klarat pandemin så bra under året. Nämndernas redovisar ett positivt resultat och gotlänningarna har fått bra service och välfärd, säger regionstyrelsens ordförande, Eva Nypelius (C).

Det blir en utmaning att framöver både effektivisera verksamheten, hantera den demografiska utvecklingen med ökade välfärdsbehov och att komma ikapp med all verksamhet som behövt skjutas upp under pandemin.

-Det viktiga under 2020 är att vi lyckats hantera pandemin och minska effekterna i det gotländska samhället. Alla våra verksamheter har på olika sätt påverkats av pandemin, så det är givetvis glädjande att vi trots detta, både för våra nämnder och för Region Gotland som helhet, kan leverera ett positivt ekonomiskt resultat. Våra långsiktiga ekonomiska utmaningar finns dock kvar, säger regiondirektör Peter Lindvall.