Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Elevhälsoteam

Elevhälsoteamet har såväl ett förebyggande/hälsofrämjande som konsultativt ansvar, samt ett ansvar för att samordna direkta insatser och åtgärder när behov uppstår.

Elevhälsoteamets arbete grundar sig på aktuella lagar, bestämmelser och styrdokument.

Elevernas hälsa och välbefinnande i skolan är ett gemensamt ansvar för hem och skola. I skolan har rektorn det övergripande ansvaret för elevhälsan. Klasslärare och fritidspersonal har det dagliga och praktiska ansvaret för sina respektive elevers kunskapsutveckling, hälsa och välbefinnande. 

Lyckåkerskolans elevhälsoteam består av rektor, skolsköterska (skolläkare), speciallärare, skolkurator samt skolpsykolog.

Teamet har tillsammans en bred kompetens om elevers utveckling och kompletterar varandra genom sina olika specialkunskaper. 

Rektor Ann-Kristin Munter                          0498 26 96 11

Skolpsykolog Vera Mårtens                        070 447 93 89

Skolsköterska Ylva Einarsdotter                 073 765 87 07

Skolkurator Hilda Barnard                           070 44 77 060

Speciallärare Sabina S Meimermondt        0700 832 862

Speciallärare Mia Hallenbring                      0700 832 862