Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Rastverksamhet

Rasten är en viktig del i vår pedagogiska verksamhet.
Som ett led i Lyckåkerskolans främjande och förebyggande värdegrundsarbete vill vi ge eleverna en meningsfull och lustfylld rastverksamhet där alla kan känna sig delaktiga.

Vi har personal som bedriver rastverksamhet och bodar som är utrustade med olika lekmaterial. De har en central plats på skolgården, naturliga samlingspunkter för inspiration och lekar, aktiviteter och möten mellan åldersgränserna.

Vi erbjuder även sagoraster i lärstudion med högläsning för de som vill.