Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Goda resultat om Region Gotlands kvalitet och effektivitet

Publicerad 2021-01-21 14:43
Nätverket Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) har presenterat en sammanställning av de senaste mätningarna av Region Gotlands kvalitet och effektivitet.

I jämförelse med andra kommuner ligger Gotland i framkant bland annat när det gäller betyg i matematik för elever i årskurs 6 och andel ekologiska livsmedel i kommunens verksamheter medan tillgängligheten via telefon samt bemötandet ses som förbättringsområden.

KKiK är ett nationellt nätverk som pågått sedan 2006 och som i dagsläget omfattar cirka 260 av Sveriges 290 kommuner. KKiK redovisar och jämför resultat inom områden som är av stort intresse för invånarna. Ambitionen är att i ett övergripande perspektiv beskriva kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner.

- Resultaten i  KKiK ger inte svaret på allt, men det ger en lägesbild av vår kvalitet i relation till andra och vi får ett bra underlag för fortsatt dialog och lärande. Regionen har högt ställda mål för vårt kvalitetsarbete och vi arbetar ständigt för att förbättra oss, säger regionens kvalitetsdirektör Karolina Samuelsson.

Resultat för KKiK presenteras löpande under året. Det här är en sammanfattning av de senaste siffrorna inom de sammanlagt tre områden som KKiK kartlägger:

Barn och Unga

Inom området Barn och Unga ser vi bland annat att resultaten för våra elever i årskurs 6 med godkänt betyg i matematik samt andelen gymnasielever med examen inom 4 år har förbättrats sedan 2019 och placerar sig bland de bästa i jämförelsen. Vi kan även se att andelen elever i gymnasiet med ogiltig frånvaro har ökat och placerar sig bland de sämre i jämförelsen.

- Det är mycket glädjande att flera elever i år sex har tagit ett steg framåt och att fler får godkända betyg i matematik. Nu placerar vi oss bra i jämförelse med andra kommuner. Det tyder på ett mycket gott arbete av våra lärare och elever inom grundskolan Gotland säger Jörgen Nordström, grundskolechef.

Enligt Peter Lerman, rektor för Wisbygymnasiet, finns flera orsaker till Wisbygymnasiets goda resultat och helt avgörande är andelen behöriga lärare. Skolan arbetar systematiskt med att fånga upp elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Elever oavsett förutsättningar utmanas och stimuleras av kompetenta och erfarna pedagoger. Även skolnärvaro är avgörande för goda studieresultat, därför är vi noggranna i allt uppföljningsarbete. Orsaken till hög frånvaro är i de flesta fall knutna till en social problematik eller psykisk ohälsa.

Stöd och omsorg

Inom området Stöd och omsorg visar brukarenkäten inom individ- och familjeomsorgen bland annat att brukare anser att deras situation blivit bättre efter kontakt med socialtjänsten och att nöjdheten har ökat i jämförelse med åren innan. Väntetiderna för beslut om försörjningsstöd är fortsatt korta och bland de lägsta i jämförelse med deltagande kommuner. Väntetiden för att få flytta in på särskilt boende har förbättrat avsevärt och halverats i jämförelse med 2019. 

-Att få en jämförelse med var vi står i förhållande till övriga Sverige är viktigt och vi kan vara stolta över våra resultat, samtidig vet vi att vi kan bli bättre. Pandemin har gett oss och kommer ge oss nya utmaningar och vi behöver vara på tårna för att fortsätta leverera goda resultat, säger socialförvaltningens kvalitetschef Öystein Berge.

Kontinuiteten inom hemtjänsten (d.v.s. antal personal (olika individer) som besöker hemtjänsttagaren) är bättre inom regionen än de flesta andra kommuner. Brukare på särskilt boende inom äldreomsorg ger höga betyg vid nöjdhetsundersökningen samtidigt som kostnaderna för äldreomsorgen är lägre i jämförelse med övriga deltagande kommuner.

Samhälle och miljö

Inom området Samhälle och miljö mäts bland annat hur den kommunala arbetsmarknadsverksamheten lyckas få ut deltagare i arbete eller studier. Resultaten är goda och ligger bland de bästa i jämförelse med deltagande kommuner. För elever som läser SFI är det en lägre andel elever som klarar sina studier under 2019 i jämförelse med åren innan.

- Andelen kortutbildade och illitterata elever har ökat markant. Vuxenutbildningen Gotland arbetar aktivt för att utveckla de pedagogiska metoderna för att bäst kunna möta upp denna målgrupp. Det erbjuds numera kombinationsutbildningar, vilket innebär att elever ges möjlighet att studera yrkesvux-kurser i kombination med SFI vilket i vissa fall innebär att studierna tar längre tid. Individens anställningsbarhet ökar dock i och med de gymnasiala studierna säger Hanna Sällström-Johansson, rektor för vuxenutbildningen.

I jämförelse med deltagande kommuner har regionen bra resultat när det gäller ekologiska livsmedel i kommunens verksamheter samt möjligheten för invånare att vara delaktiga i kommunens utveckling.

Förbättringsområden finns inom tillgängligheten via telefon samt bemötandet. Handläggningstiderna inom bygglov har minskat i jämförelse med 2019 och medianen ligger nu inom plan- och bygglagens krav på 10 veckor. Regionens resultat går också åt rätt håll när det gäller nöjdheten hos företagare som varit i kontakt med regionen även om resultaten är bland de lägre i jämförelse med deltagande kommuner.

- Jag är glad över att det går åt rätt och ser fram emot vårt fortsatta förbättringsarbete säger Lisa Ewen, chef för enheten bygg.