Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förändringar inom utbildningsområdet utifrån regeringens beslut om förlängda restriktioner

Publicerad 2021-01-21 11:44
Förändringen påverkar distansundervisning på gymnasiet och verksamhet för barn födda 2005 och senare.

Regeringen fattade idag bland annat beslut om att justera rekommendationen om fjärr- och distansundervisning i gymnasieskolan till att omfatta en kombination av fjärr- och distansundervisning och närundervisning på skolan. Beslut om hur undervisningen ska bedrivas avgörs hur smittläget är i samhället. Regeringen fattat också beslut om justeringar för förenings- och kulturverksamhet för barn födda 2005 och senare.

- Jag ser positivt på förändringen som innebär att eleverna nu får möjlige att komma tillbaka till växelvisa studier på gymnasiet, då vi vet att undervisning på skolan är det bästa för de allra flesta eleverna. Jag är också glad att smittläget på Gotland möjliggör denna förändring och att de åtgärder som vi genomfört gett resultat. Jag har kontinuerliga samtal med smittskyddsenheten för att följa läget på Gotland. Nu gäller det att vi alla fortsätter att hålla i och hålla ut, säger Torsten Flemming, utbildningsdirektör.

För Gotland innebär detta att Wisbygymnasiet från och med måndag 25 januari övergår till växelvis distans där en årskurs i taget har undervisning på skolan och två årskurser har undervisning på distans. Skolledningen har också arbetat om schemat och tillskapat hemklassrum med två intilliggande salar per klass. Detta innebär att varje klass kan halveras och trängsel i korridorer och gemensamhetsutrymmen minimeras. De elever som behöver ett nära stöd av lärare kommer fortsatt erbjudas undervisning på skolan samt vissa program som behöver utföra praktiska moment i sin undervisning. Beslutet kommer att omprövas var tredje vecka.   

Beslutet omfattar inte gymnasiesärskolan.


Möjligheten för distansundervisning för högstadieskolorna kvarstår. Solbergaskolan och Södervärnskolan kommer att fram till sportlovet fortsätta ha distansundervisning växelvis för årskurs 8 och 9. De elever som behöver ett nära stöd av lärare erbjuds undervisning på skolan. Information kommer under dagen att skickas ut till berörda vårdnadshavare och elever. Möjligheten att hämta lunchlådor till de elever som har distansundervisning fortsätter som idag.
För övriga högstadieskolor gäller, som det ser ut idag, att undervisningen bedrivs på skolan. 

De högstadieskolor som inte provat distansundervisning kommer att göra det någon/några dagar under vårterminen. Information kommer särskilt att ges inför dessa tillfällen.

Alla skolor har uppdraget att se över vad som kan göras för att minska trängsel.


Regeringen förlängde också beslutet om att all kommunal verksamhet som inte är nödvändigt ska hålla stängd med undantag för barn födda 2005 och senare. Med anledning av detta kommer Kulturskolan att öppna för undervisning på skolan för elever födda 2005 och senare. För de äldre eleverna innebär det att individuella lektioner kommer att genomförs på Kulturskolan medan gruppundervisning fortsatt är inställt.  


Ungdomsgårdarna kommer att fortsätta med digital ungdomsgård. De ser nu också över i vilken mån de kan anordna utomhusaktiviteter på någon ungdomsgård för ungdomar födda 2005 och senare.


Fenomenalen Science Center förlänger sin stängning våren ut. Det vill säga all verksamhet håller stängt i de egna lokalerna riktade mot allmänheten samt skolprogram för förskolegrupper och skolklasser.


Öppna förskolan Myllan i Visby och Gurkfröet i Hemse håller fortsatt stäng i första hand till sportlovet. Aktiviteter på distans till exempel sångstunder kan genomföras i den mån det fungerar.


När det gäller vuxenutbildningen kvarstår tidigare regelverk med distansundervisning i möjligast mån.

 

Läs mer på regeringens webbplats om dagens beslut om förlängda restriktioner

Läs  mer om regeringens beslut om gymnasieskolan