Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Munskyddsanvändning i samhället utanför vård och omsorg och i kollektivtrafiken

Publicerad 2020-12-30 13:20
Folkhälsomyndigheten publicerar idag råd och rekommendationer om och när man bör använda munskydd i samhället, utanför vård och omsorg. Det handlar i första hand om situationer på arbetsplatser då avstånd inte kan hållas samt resor i kollektivtrafiken på vardagar klockan 07-09 och 16-18. Rekommendationen om munskydd i kollektivtrafiken gäller från och med den 7 januari 2021.

- Med uppdaterade kunskapsunderlag har man från Folkhälsomyndigheten bedömt att utöver de grundläggande rekommendationerna för att hantera pandemin med covid-19 genom att de med sjukdomssymptom stannar hemma, att vi håller avstånd och iakttar god handhygien, så kan i vissa situationer ett ytterligare skydd uppnås genom att lägga till munskydd. Det handlar då om där man vistas inomhus och där det inte går att hålla avstånd, säger Maria Amér, smittskyddsläkare i Region Gotland. 

- I kollektivtrafiken där man inte kan boka plats är ett exempel, och det kan även förekomma vissa arbetsmoment där munskydd är motiverat, varför vi idag går ut med uppdaterade rekommendationer, säger Maria Amér. 

Munskydd kan vara av värde

Det vetenskapliga stödet för att användning av munskydd i samhället skulle dämpa smittspridningen av covid-19 är svagt, till skillnad från andra åtgärder som att hålla avstånd. Men det finns situationer där munskydd – korrekt använda – kan vara av värde.

Munskydd ska inte användas för att ersätta mer effektiva åtgärder såsom att undvika trängsel, hålla avstånd och stanna hemma vid symtom. Det är alltså alltid viktigast att man alltid följer de grundläggande rekommendationerna för att hindra smittspridning av covid-19:

  • Stanna hemma vid symtom.
  • Håll avstånd.
  • Ha en god handhygien.
  • Umgås endast i en mindre krets.
  • Undvik situationer med trängsel.

De uppdaterade rekommendationerna utgår från det vetenskapliga underlaget kring hur SARS-CoV-2 sprids, information från smittskyddsenheternas smittspårningsarbete om var smittan sprids samt från studier om olika typer av munskydds effekt i laboratoriemiljö och i samhället.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar inte en generell användning av munskydd i samhället. Det vetenskapliga stödet för att användning av munskydd i samhället skulle dämpa smittspridningen av covid-19 är sammantaget svagt. Detta till skillnad från andra åtgärder, som att hålla avstånd och att alltid stanna hemma vid minsta symtom.

Det finns dock situationer där munskydd trots den svaga evidensen kan vara av värde. Korrekt använda kan kvalitetssäkrade engångsmunskydd minska risken för både bärare och omgivning i situationer där nära kontakt, under en längre tid, i inomhusmiljö inte går att undvika.

Sådana situationer kan framförallt uppstå på arbetsplatser vid utförandet av visas arbetsmoment. Dessa bör identifieras, av verksamhetsansvariga, av egenföretagare och av arbetsgivare och arbetstagare gemensamt. Rutiner för användning av munskydd bör tas fram utifrån bedömt behov. Då finns också goda möjligheter till instruktion om hur munskydd ska bäras och hanteras.

I kollektivtrafiken kan trängsel, med nära kontakt under längre tid, ibland uppstå, trots vidtagna åtgärder. Hittills tyder dock varken informationen från de regionala smittskyddsenheterna eller erfarenheter från andra länder på att kollektivtrafiken är en miljö där smittan sprids i större omfattning. Det är som regel korta resor som företas, eller resor där det går att hålla avstånd med hjälp av bokade platser. Det finns dock svårigheter med smittspårning i kollektivtrafiken eftersom smittotillfällen i den miljön kan ske utan att de upptäcks och det finns också risk att enstaka smittotillfällen skapar nya smittkedjor.

Rekommendation om munskydd i kollektivtrafiken - detta gäller

Folkhälsomyndigheten rekommenderar användning av engångsmunskydd vid resor i kollektivtrafik på vardagar mellan klockan 7-9 samt 16-18 då det vid dessa tider ibland uppstår trängsel. Rekommendationen gäller från och med den 7 januari 2021. Rekommendationen gäller alla som är födda 2004 och tidigare. Individer som av medicinska skäl inte kan bära munskydd undantas från rekommendationen.

Du bör själv ha med dig ett munskydd om du planerar att resa under de tider då munskydd rekommenderas. Du ansvarar också för att slänga munskyddet på avsedd plats efter användning. Folkhälsomyndigheten rekommenderar de företag som bedriver kollektivtrafik att tillhandahålla munskydd till de resenärer som inte har haft möjlighet att införskaffa eget munskydd.

I första hand är det den enskilda individens ansvar att se till att ha munskydd med sig. Munskydden bör vara kvalitetssäkrade engångsmunskydd (CE-märkta) och bäras och hanteras på rätt sätt.

Kollektivtrafikens företag rekommenderas att se till att resenärerna får information, att rutinerna för städning och renhållning ses över och att munskydd kan tillhandahållas resenärer som saknar eget munskydd,

Rekommendationen omfattar hela landet, även om behovet är störst i storstäderna.

Läs mer om kollektivtrafikresande och munskydd