Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gotlänningar rekommenderar Gotland

Publicerad 2020-12-21 09:00
Gotlänningarna är nöjda med Gotland som plats att bo och leva på och rekommenderar gärna andra att flytta hit. Även räddningstjänsten, regionens sätt att informera vid samhällsstörningar och att det kommersiella utbudet finns inom ett rimligt avstånd får höga betyg i årets medborgarundersökning.

Under hösten har 547 gotlänningar deltagit i den medborgarundersökning som statistiska centralbyrån, SCB, har genomfört. Deltagarna har fått svara på vad de tycker om att bo och leva på Gotland, om Region Gotlands verksamheter samt om möjligheten till inflytande. Nytt för i år är att frågor kring coronapandemin ställts till gotlänningarna.

I årets mätning ger gotlänningarna högst betyg inom områden som rekommendation, kommersiellt utbud samt räddningstjänst. Mätningen visar bland annat att vi behöver fortsätta att jobba med bostadsfrågan, möjligheten som medborgare att ha insyn i samt påverkan på politiska beslut och Region Gotlands verksamheter.

– Det känns bra att gotlänningarna ser Gotland som en bra plats att bo och leva på och gärna rekommenderar andra att flytta hit. Det är precis det som behövs för att vi skall fortsätta den positiva befolkningsutvecklingen: att vi, alla gotlänningar, är ambassadörer för vår ö, säger Eva Nypelius (C), regionstyrelsens ordförande.

Frågorna som ställts kring coronapandemin visar att strax över hälften av de som besvarat enkäten personligen påverkats av pandemin och dess konsekvenser. Majoriteten tycker att de åtgärder Region Gotland vidtagit inom sitt uppdrag varit ganska bra eller mycket bra. Kvinnorna är mer positiva än männen. Även det sätt Region Gotland informerar om samhällsstörningar får höga betyg. De tillfrågade anger att de helst använder lokalmedia samt rikstäckande media för att inhämta information.

– Det är mycket glädjande att Region Gotlands åtgärder mot effekterna av covid-19 och det sätt vi informerat under detta annorlunda pandemiår uppskattas av medborgarna. Att vi lyckas få ut informationen kring restriktioner och hur vi nu måste bete oss för att minska smittspridningen, är avgörande för hela utvecklingen av denna pandemi, säger Peter Lindvall, regiondirektör.

Medborgarundersökningen är en attitydsundersökning som administreras av SCB. På Gotland görs mätningen vartannat år. Årets mätning är den 12:e i ordningen.