Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hälsobesök

Hälsobesök inom elevhälsans medicinska insats

Alla elever i grundskolan, grundsärskolan och specialskolan ska erbjudas minst tre hälsobesök och elever i gymnasieskolan ska erbjudas minst ett hälsobesök inom ramen för barn- och elevhälsans medicinska insats.

Syftet med hälsobesöken är att bedöma elevens allmänna hälsotillstånd, tillväxt, utveckling och inlärning. Målet är att tidigt upptäcka elever i behov av stöd eller insatser i något avseende.

Hälsobesöket innehåller undersökningar av screeningkaraktär för att upptäcka tillväxtavvikelser, syn- eller hörselnedsättningar och ryggdeformitet (skolios). Se nedan för att läsa mer om de olika undersökningarna i hälsobesöket.

Hälsobesöket innehåller även ett hälsosamtal med eleven och ibland även tillsammans med vårdnadshavare. Hälsosamtalet är en del av elevhälsans hälsofrämjande arbete och är ett samtal som syftar till att främja hälsa och förebygga ohälsa. Med regelbundna hälsobesök får skolsköterskan en möjlighet att bygga upp en relation till varje enskild elev. Hälsosamtalet kan också ge eleven möjlighet att berätta om sådant som oroar, till exempel om det finns missbruk eller andra allvarliga svårigheter i hemmet, eller om eleven utsätts för kränkande behandling i skolan eller på fritiden.

Inför hälsobesöken i förskoleklass, årkurs 4 – och 8 får vårdnadshavare fylla i ett hälsoformulär. I årkurs 4 och 8 får eleverna fylla i ett eget hälsoformulär som sparas i elevens journal. 

Vid behov kan skolsköterskan förmedla kontakt med andra professioner inom elevhälsan eller övrig hälso- och sjukvård.

 

Förskoleklass

 • Inför besöket rekvireras elevens BVC-journal
 • Utskick av hälsoformulär till vårdnadshavare
 • Bedömning av elevens tidigare vaccinationer
 • Undersökning av:

- Längd

- Vikt

- Rygg avseende skolios

- Motorik

- Synskärpa vid behov

- Hörsel vid behov

 • Samtal med elev och vårdnadshavare

 

Årskurs 2

 • Undersökning av:

- Längd

- Vikt

 

Årkurs 4

 • Utskick av hälsoformulär till vårdnadshavare
 • Inhämtning av hälsoprofil från elev
 • Undersökning av:

- Längd

- Vikt

- Rygg avseende skolios

- Syn

 • Samtal med elev

 

Årskurs 6

 • Undersökning av:

- Längd

- Vikt

- Rygg avseende skolios

 

Årskurs 8

 • Utskick av hälsoformulär till vårdnadshavare
 • Inhämtning av hälsoprofil från elev
 • Undersökning av:

- Längd

- Vikt

- Rygg avseende skolios

- Syn

- Färgsinne

- Hörsel

 • Samtal med elev

 

Gymnasiet år 1

 • Inhämtning av journaler från grundskolan
 • Undersökning av:

- Längd

- Vikt

- Syn

 • Samtal med elev
 • Särskilda åtgärder enligt föreskrifter för programmen: Barn- och fritid, fordon, omvårdnad och sjöfart
 • Hörselkontroll på programmen: bygg, fordon, naturbruk, estetiska musik och sjöfart
 • Undersökning av rygg avseende skolios för elever med sen pubertet