Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Egenvård

Elever kan ha behov av hälso- och sjukvårdsinsatser under sin vistelse i skolan. En hälso- och sjukvårdsinsats som kan utföras i skolan kallas egenvård. Ansvarig läkare bedömer vilken egenvård som kan utföras i skolan.

Ansvarig läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal utfärdar en Egenvårdsplan vid nyinsjuknande eller vid planerat återbesök för de barn och ungdomar som inte har en egenvårdsplan. Egenvårdplanen uppdateras vid behov. Läkarens egenvårdsplan utgör underlag när skolan fyller i skolans egenvårdsblankett.

Skolan har ansvar för att eleven får hjälp och stöd med sin egenvård. Tillsynsansvar för eleven, enligt 6 kap 2 § föräldrabalken övergår till skolan den tid eleven vistas där.

Vårdnadshavare kan under vistelsen i skolan överlåta egenvårdsuppgifter till personal. Egenvårdsinsatser kan utföras av personal efter att vårdnadshavare informerat och instruerat personal. Exempel på uppgifter kan vara att administrera läkemedel, testning av blodsocker, insulininjicering, sondmatning. Tillfällig administrering ex antibiotikabehandling bör i möjligaste mån utföras i hemmet. Skolan inhämtar samtycke från vårdnadshavare till informationsutbyte mellan skolan och ansvarig läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal i egenvårdsfrågor vid behov.

Rektor ansvarar för att skolan har en rutin för egenvård. Rutinen inkluderar egenvårdsinsatser också under elevens vistelse i fritidsverksamhet. Om rektor bedömer att skolan inte kan utföra en elevs egenvård på ett säkert sätt ansvarar rektor för dialog med vårdnadshavare och ansvarig läkare. 

Skolsköterskan bidrar med medicinsk kompetens i upprättande av skolans rutin för egenvård och i enskilda egenvårdsärenden. Elevhälsans medicinska insatser ansvarar inte för egenvård i skolan.