Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Miljö- och byggnämnden har sammanträtt 17 december 2020

Publicerad 2020-12-17 16:36
På dagens miljö- och byggnämnd presenterades vinnaren av Region Gotlands arkitekturpris 2020 samt fattades beslut bland annat om att avslå ansökan om tidsbegränsat bygglov för en padelhall i Visby.
Kallelse och handlingar finns på gotland.se/mbn
 

Körsbärsgården vinner Region Gotlands arkitekturpris 2020

Inför Region Gotlands arkitekturpris 2020 inkom det nio nomineringar och arbetsgruppen la till ytterligare två projekt. Utifrån dessa valde arbetsgruppen ut fyra projekt som presenterades för juryn. Miljö- och byggnämnden beslutar att tilldela Körsbärsgården i Sundre Region Gotlands arkitekturpris 2020.

 

ARDRE ALSARVE 1:18 – ansökan om planbesked

Ansökan avser dels uppdatering av gällande detaljplan och dels en utveckling av anläggningen med flera stugor, en utvecklad receptions- och restaurangbyggnad samt personalbostäder. Inom aktuellt område bedrivs semesterby och husvagnscamping. Fastigheten är idag planlagd för sommarbostadsändamål.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att föreslagen utveckling av Ljugarn semesterby inte kan anses vara förenlig med översiktsplanen när det gäller att möjliggöra för olika boendeformer. Det råder kapacitetsbrist i Ljugarns reningsverk samt i dricksvattenledningar och en anslutning till det kommunala VA-nätet medges därför inte. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår därför miljö- och byggnämnden att besluta om negativt planbesked.

Beslut: miljö- och byggnämnden beslutar att inte upprätta detaljplan för berörd fastighet.

 

VISBY STENHUGGAREN 14 – bygglov angående uppförande av mur

Ansökan avser uppförande av murar utanför handelsbyggnaden på fastigheten. Bakgrunden till ansökan är att ett antal murar har uppförts på mark som inte får bebyggas utan bygglov. En ansökan för murarna har tidigare avslagits av nämnden. Beslutet överklagades till länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen som båda avslog överklagandet. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att föreslagen åtgärd inte tillfredsställande tar hänsyn till trafiksäkerheten samt att åtgärden inte är förenlig med detaljplanens syfte och att bygglov därför inte kan beviljas.

Beslut: miljö- och byggnämnden beslutar att avslå ansökan om bygglov.

 

VISBY ÖSTERGÅRD 2 – tidsbegränsat lov för anläggande av padelhall

Ansökan avser tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från lagerbyggnad till padelhall i del av befintlig byggnad. Bakgrund till ansökan är att en padelhall har inrättas i befintlig byggnad utan bygglov. I ett tillsynsärende gällande fastigheten har det tagit beslut om användningsförbud av lokalerna.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att den föreslagna ändrade användningen utgör en planavvikelse som inte kan anses vara liten och att förslaget inte är förenligt med den fördjupade översiktsplanen för Hela Visby. För att en ansökan om tidsbegränsat bygglov ska kunna beviljas, krävs det att den sökta åtgärden ska tillgodose ett tillfälligt behov. Det finns inget i den aktuella ansökan som visar att padelhallen på den aktuella platsen endast är en övergående lösning. Förvaltningen förslår därför att ansökan om tidsbegränsat bygglov avslås.

Beslut: miljö- och byggnämnden beslutar att avslå ansökan om bygglov.

 

ÖJA STRANDS 1:29 – uppförande av 30 meter högt ostagat torn

Ansökan avser uppförande av 30 meter högt ostagat torn samt tre tillhörande teknikbyggnader. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att åtgärden innebär en avvikelse från detaljplanen samt att den kan medföra en påtaglig visuell påverkan på omgivningen i allmänhet, inte bara för de närmast boende. Förvaltningen föreslår därför att ansökan avslås.

Beslut: miljö- och byggnämnden beslutar att avslå ansökan.