Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionstyrelsen har sammanträtt

Publicerad 2020-12-16 17:25
I dag, den 16 december, har regionstyrelsen haft sammanträde. Under mötet behandlades, bland annat, RUS - regional utvecklingsstrategi för Gotland, egenavgift för sjukresa vid vård, rapporten ”God ordning på stan” och markanvisningsavtal för idrottsanläggning på Visborg. Här är en sammanfattning av några av sammanträdets 40 ärenden.

Ärende 1 - Vårt Gotland 2040 – regional utvecklingsstrategi för Gotland

Regionstyrelsens förslag för beslut i regionfullmäktige:

• Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att godkänna förslaget till regional utvecklingsstrategi för Gotland, Vårt Gotland 2040.

Regionstyrelsens beslut:

• Regionstyrelsen ger regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att under första halvåret 2021 återkomma med en plan för uppföljning, utvärdering och lärande kopplad till Vårt Gotland 2040.

 

Sammanfattning: Lagen om regionalt utvecklingsansvar ger Region Gotland ansvar för att utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling och samordna insatser för genomförandet av strategin, samt att följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten av arbetet av det regionala tillväxtarbetet. Enligt förordningen för regionalt tillväxtarbete, ska en regional utvecklingsstrategi uppdateras löpande och ses över en gång mellan varje val. Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) ska upprättas utifrån en analys av de särskilda förutsättningarna för hållbar regional utveckling i regionen.

I mars 2019 beslutade Regionstyrelsen om direktiv för projektet att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi. Den regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040 ska ersätta Vision Gotland 2025 som antogs 2008. Framtagandet har skett i en process där statliga myndigheter, näringslivets organisationer, föreningsliv och gotlänningar deltagit. En remissversion av Vårt Gotland 2040 var ute för synpunkter mellan 3 mars 2020 till 31 maj 2020 och totalt inkom 131 remissvar. Dessa har sammanställts och utgjort grunden för den omarbetning som skett under hösten 2020.

Förslaget till regional utvecklingsstrategi innehåller beskrivning av de gotländska utgångspunkterna, en vision – Gotland, en kreativ ö med plats för hela livet och tre övergripande mål till 2040. Målen är: Gotland är ett tryggt och inkluderande samhälle med livskvalitet för alla, Gotland är en förebild i energi- och klimatomställningen och Gotland är en nytänkande tillväxtregion med utvecklingskraft.

Eva Nypelius (C), regionstyrelsens ordförande: Den regionala utvecklingsstrategin är Region Gotlands viktigaste utvecklingsdokument. Den vägleder oss i hur vi gemensamt skall utveckla Gotland framåt och det känns bra att vi har en samsyn kring målen. Nästa steg blir nu att ta fram tre olika genomförandeprogram med konkreta åtgärder inom området social hållbarhet, miljö/energi/klimat samt ett nytt tillväxtprogram för att nå mål och vision.

 

Ärende 2 - Regionstyrelseförvaltningens verksamhetsplan 2021

Regionstyrelsens beslut:

• Regionstyrelseförvaltningens verksamhetsplan för 2021 fastställs.

Sammanfattning: Regionstyrelseförvaltningen är en sammanhållande kraft som skapar värde och nytta för hela Region Gotland och platsen Gotland samt ger goda förutsättningar för kvalitetssäkrade och hållbara politiska beslut.

Regionstyrelseförvaltningen stödjer regionstyrelsen och regiondirektören i uppsiktsplikten och helhetsansvaret för regionens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Förvaltningens egen kärnverksamhet omfattar såväl huvudprocesser som lednings- och stödprocesser.

Verksamhetsplanen bidrar till att säkra att förvaltningen arbetar mot de gemensamma målen och att kvalitetsutveckling sker över organisationsgränser samt att uppsatta aktiviteter genomförs enligt plan.

Förvaltningen gör bedömningen att samtliga mål i det övergripande styrkortet är möjliga att påverka i positiv riktning genom insatser i förvaltningens verksamhet.

Med utgångspunkt i grunduppdrag, planer, strategier, program samt styrkortsmål gör förvaltningen en prioritering av aktiviteter utifrån vad som kan ge störst förflyttning och effekt för måluppfyllelse under 2021.

Med verksamhetsplanen som utgångspunkt arbetas aktivitetsplaner fram kopplat till såväl linje- som processorganisationen. Ledar- och medarbetarkontrakt upprättas för att knyta ihop den enskildes roll med det förvaltningsövergripande uppdraget.

Eva Nypelius (C), regionstyrelsens ordförande: I verksamhetsplanen tydliggörs de prioriterade åtgärderna för 2021 som vi behöver fokusera på för att nå de 18 målen i regionens styrkort.

 

Ärende 5 - Kompetensförsörjningsplan 2021-2023 RSF

Regionstyrelsens beslut:

• Regionstyrelsen fastställer Regionstyrelseförvaltningens kompetensförsörjningsplan 2021-2023 med tilläggsyrkanden.

Sammanfattning: Regionstyrelseförvaltningens kompetensförsörjningsplan ska bidra till att säkerställa att förvaltningen kan utföra sitt uppdrag och bidra till måluppfyllelse. För detta krävs medarbetare med rätt kompetens (förmåga, vilja, kunskap, färdigheter) och också förutsättningar att göra ett bra arbete.

Planen utgår från regionens övergripande kompetensförsörjningsplan. Framtagande av planen har skett genom dialoger med avdelningarna inom förvaltningen samt med de fackliga organisationerna och har därefter processats vidare av regionstyrelseförvaltningens förvaltningsledning. I planen beskrivs nuläge och omvärldsfaktorer som påverkar kompetensförsörjningen, vilken kompetens som behövs för att nå målet samt vilka prioriterade aktiviteter som ska genomföras under 2021.

För att bidra till att säkra kompetensförsörjningen i regionstyrelseförvaltningens egna

verksamheter prioriteras följande strategier:

- underlätta lönekarriär

- använd kompetensen rätt

- låta flera jobba mer

- skapa engagemang

- utnyttja tekniken

Till varje strategi finns aktiviteter som ska genomföras.

Eva Nypelius (C), regionstyrelsens ordförande: Kompetensförsörjningen är ett viktigt område att jobba strategiskt med för att vi skall kunna klara framtidens utmaningar och ge en god service till gotlänningarna.

 

Ärende 9 - Organisation och lokalisering av måltidsverksamhet i Region Gotland

Regionstyrelsens beslut:

• Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att som ett led i beredningen av ärendet genomföra samråd kring förslag till åtgärder utifrån projektet organisation och lokalisering av måltidsverksamhet i Region Gotland för att återkomma till regionstyrelsen med ett berett underlag senast vid regionstyrelsens möte i februari 2021. Utredningens förslag skall sedan remitteras till samtliga berörda nämnder.

Beslutet fattades efter votering 8-7.

Sammanfattning: Under hösten 2019 beslutade regionstyrelsen om ett regiongemensamt effektiviseringsprogram omfattande 7 separata projekt. Ett av projekten berör möjligheten att nå framtida effektiviseringar genom att utveckla organisation och lokalisering av måltidsverksamheten.

Projektet har drivits i två etapper. Del ett gav en nulägesbeskrivning med analys och del två förslag till ny struktur för lokalisering och produktionsplanering samt reviderad mat- och måltidspolicy. I båda etapperna har extern projektledning engagerats vilket resulterat i två större rapporter.

Som ett komplement till projektet har också en kortare utredning gjorts för att belysa perspektivet alternativa driftformer för måltidsverksamheten.

Styrgruppen för projektet har tagit emot de två delrapporterna och också den kompletterande utredningen. Utifrån dessa underlag har gruppen identifierat de mest avgörande områdena för utveckling och har tillsammans lagt förslag till åtgärder framåt.

För att säkerställa ett så bra beslutsunderlag som möjligt föreslås att åtgärdsförslagen bereds genom ett samrådsförfarande som inkluderar samtliga nämnder och förvaltningar berörda av förslagen.

Beredningen görs för att kunna återkomma med ett slutgiltigt förslag till beslut till regionstyrelsen i februari 2021.

Eva Nypelius (C), regionstyrelsens ordförande: Måltidsverksamheten är en viktig del av våra verksamheter. Nu ser vi över hur den kan effektiviseras och därför sker nu samråd med verksamheterna innan utredningens förslag sedan också formellt skall remissbehandlas.

 

Ärende 12 - Uppföljning God ordning på stan - tillsammans 2020

Regionstyrelsens beslut:

• Regionstyrelsen tar emot informationen och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning: Dialogmöten om God ordning på stan tillsammans genomförs två gånger om året tillsammans med Region Gotland, polisen, länsstyrelsen, näringslivet och berörda organisationer för att gemensamt arbeta för att upprätthålla och utveckla samarbetet omkring trygghet och trivsel i staden och på övriga Gotland.

Samrådet för God ordning på stan tillsammans har byggts upp sedan 2003 utifrån det så kallade 10-punktsprogrammet. Samarbetet är mycket gott och har utvecklats över tid.

Ett möte inför sommaren genomförs i maj månad varje år i syfte att diskutera åtgärder under sommarveckorna som ska öka tryggheten och trivseln för besökare. På grund av rådande pandemiläge ställdes vårens möte in. Ytterligare ett möte genomförs under hösten för att återkoppla hur sommaren blev. Årets möte genomfördes med ett 35-tal deltagare.

Bifogat hittar du hela rapporten som beskriver hur sommaren 2020 har upplevts.

Eva Nypelius (C), regionstyrelsens ordförande: Vi har ett brett och gott samarbete med både myndigheter och organisationer här på Gotland, för att klara tryggheten i samhället. Mycket har fungerat bra, det kan vi se i rapporten, men samtidigt finns områden som vi verkligen behöver jobba vidare med. Det gäller till exempel den oroväckande höga tillgången till och användandet av droger. Arbetet med dessa frågor finns även med som ett prioriterat uppdrag i de medborgarlöften som tecknats mellan regionen och polisen.

 

Ärende 14 - Egenavgift för sjukresa vid vård enligt vårdgarantin

Regionstyrelsens förslag till beslut i regionfullmäktige:

• Regionstyrelsen föreslår att tekniska nämndens förslag om egenavgift för sjukresa enligt vårdgarantin hos annan vårdgivare skall antas.

Sammanfattning: Ärendet har initierats av hälso- och sjukvårdsförvaltningens ledningsgrupp som 2019-05-22 beslutade att skicka begäran om ändringsförslag till teknikförvaltningen gällande bestämmelser för sjukresor och ändring av taxan när det gäller resor utomläns i samband med vårdgarantin, inte patientens eget val eller på grund av specialistvård.

För sjukresor är det regionfullmäktige som tar fram bestämmelser samt beslutar om regler för ersättning och egenavgifter. Nuvarande egenavgift för utomläns sjukvård är 316 kr/enkelresa, med ett högkostnadsskydd på 1 900 kr/år. Dessa avgifter gäller såväl i samband med vårdgaranti, patientens eget val eller specialistvård.

Om besök eller planerad vård inom den specialiserade vården inte kan genomföras inom 90 dagar ska motsvarande vård erbjudas hos annan vårdgivare – utan extra kostnad för patienten. Detta framgår av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och patientlagen (2014:821) och så är också informationen utformad på Region Gotlands hemsida: ”Om du som patient erbjuds vård hos annan vårdgivare med anledning av vårdgarantin ska det inte innebära extra kostnader för dig”. Liknande information finns på SKR: hemsida: ”Detta ska inte leda till någon merkostnad för patienten.”

När en patient ska få vård med anledning av vårdgarantin får han/hon beskedet att egenavgift kommer att debiteras. I vissa fall blir det direkt en kostnad på 1 900 kr. Patienter har, till hälso- och sjukvårdsförvaltningen direkt och till Patientnämnden, framfört att detta förfarande strider mot gällande lag.

Eva Nypelius (C), regionstyrelsens ordförande: Det här är ett beslut som nu likställer kostnaden för sjukresor, oavsett om de sker på Gotland eller till en annan vårdgivare inom vårdgarantin.

 

Ärende 16 - Avsättning för deponier

Regionstyrelsens beslut:

• Avsättningen för efterbehandling av deponier ökas med 53,2 mnkr till 75,7 mnkr. Kostnaden på 53,2 mnkr för den ökade avsättningen redovisas centralt på finansförvaltningen, regionstyrelsen, och belastar årets resultat för regionen som helhet.

Sammanfattning: Enligt god redovisningssed ska en avsättning redovisas i balansräkningen om en kommun har en befintlig legal förpliktelse till följd av en eller flera inträffade händelser, om det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen och om en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

Region Gotland genom tekniska nämnden har en legal förpliktelse att återställa gamla kommunala deponier för att minimera negativ påverkan på miljön. Region Gotland har haft en avsättning för efterbehandling av deponier sedan 2004. Ett flertal efterbehandlingsåtgärder har genomförts genom åren och avsättningen har omvärderats löpande.

I samband med budgetberedningen 2018 inkom tekniska nämnden med ett särskilt ärende om förväntade framtida kostnader på 107 mnkr. Det framkom vid beredningen att ytterligare detaljerade undersökningar och beräkningar krävdes för att kunna göra en tillförlitlig uppskattning av beloppet. Teknikförvaltningen har sedan dess gjort fördjupade undersökningar som legat till grund för nya kalkyler avefterbehandlingsåtgärderna.

Avsättningen för deponier uppgick vid senaste balansdagen 2020-08-31 till 22,5 mnkr. Enligt de nya kalkylerna så är beloppet för efterbehandlingsåtgärder beräknat till 75,7 mnkr. Det innebär att avsättningen behöver ökas med 53,2 mnkr vilket medför en motsvarande kostnad som kommer att belastar resultatet 2020. Någon budget för ökad avsättning finns inte.

Den föreslagna ökningen av avsättningen avser gamla deponier som inte är i bruk. Deponierna har varit en del av tidigare verksamhet som har tillgodosett tjänster för ett tidigare avgiftskollektiv och dessutom hanterat verksamhetsavfall utanför det kommunala avfallsuppdraget. Teknikförvaltningen har anfört att nuvarande avgiftskollektiv inte bör belastas med kostnader för de gamla deponierna utan att efterbehandlingsåtgärderna bör tas av den skattefinansierade verksamheten.

Tekniska nämnden behandlar ärendet på sitt sammanträde den 17 december.

Eva Nypelius (C), regionstyrelsens ordförande: Det här är en stor kostnad som vi  tar nu, för att åtgärda gamla miljöskulder och återställa gamla kommunala deponier.

 

Ärende 20 - Taxa för upplåtelser av offentlig plats

Regionstyrelsens förslag till beslut i regionfullmäktige:

• Ändringar i Region Gotlands taxa för upplåtelse av offentlig plats fastställs enligttekniska nämndens förslag och gäller från 1 mars 2021.

Sammanfattning: Under de senaste fyra åren har en differentierad taxa för upplåtelse av offentlig plat sunder Almedalsveckan använts. I nuvarande taxa skiljer sig kvadratmeterpriset beroende på ytans storlek och i vilken del av området som markplatsen är lokaliserad.

Det finns totalt 10 olika kvadratmeterpriser. Syftet med nuvarande taxa var att skapa större flexibilitet och ökad rättvisa för arrangörerna. Detta syfte nåddes delvis, men det finns en inbyggd komplexitet i de olika taxorna som bygger på storleken på markplatsen. En effekt av detta har varit att ideella organisationer tenderat att boka en mindre yta vilket gett ett högre kvadratmeterpris.

Tekniska nämnden har nu föreslagit att taxan ska ändras för att få en ökad enhetlighet, enklare administration samt att man genom denna förändring öppnar möjligheten för alla aktörer att delta på lika villkor, såväl stora som mindre organisationer. Föreslagen ändring innebär en modell med två kvadratmeterpriser.

En taxa för centralt läge för yta i Almedalsområdet och en taxa för yta utanför Almedalsveckans område, t.ex. Holmen, där kostnad/kvadratmeter är densamma oavsett storlek på markupplåtelsen.

Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot tekniska nämndens förslag men de totala ekonomiska konsekvenserna bör följas noga för att undvika för stort intäktstapp för Region Gotland.

Den nya taxan föreslås gälla från 1 mars 2021.

Eva Nypelius (C), regionstyrelsens ordförande: Den här nya taxan skall förenkla, göra det billigare och underlätta för fler aktörer att hyra den plats de önskar under Almedalsveckan.

 

Ärende 24 - Markanvisningsavtal idrottsanläggning Visborg

Regionstyrelsens beslut:

• Upprättat markanvisningsavtal med Visby Padel Fastighet AB i syfte att upplåta mark med tomträtt inom idrotts- och rekreationsområdet på Visborg för nybyggnation av gymnastik- och idrottsanläggning godkänns.

Sammanfattning: I enlighet med regionstyrelsens beslut den 28 januari 2020 (RS §16) utlystes markanvisningstävling avseende gymnastik- och idrottsanläggning mellan 1 februari och 17 april 2020.

Regionstyrelsen beslutade den 30 september 2020 (RS §252) att teckna markanvisningsavtal med Visby Padel Fastighets AB i syfte att upplåta mark med tomträtt för uppförande av gymnastik- och idrottshall inom rekreationsområdet på Visborg.

Markanvisningsavtalet reglerar i huvudsak följande:

- Markanvisningen och därmed optionen är giltig i två år från det datum då Regionstyrelsen beslutar om godkännande av markanvisningsavtalet.

- Marken ska upplåtas med tomträtt.

- Tomträttsavgälden ska beräknas utifrån ett värde om 350 kr/kvm BTA.

- Tomträttsavtal tecknas först efter det att bygglov erhållits.

- Ett genomförandeavtal med tillhörande genomförandeplan ska före det att bygglov sökes redovisa ett förslag för projektets genomförande.

- Genomförandet ska följa intentionerna i tävlingsbidraget samt de förutsättningar som gavs i markanvisningstävlingen.

- Reglering av genomförande- och kostnadsansvar sker i kommande markgenomförandeavtal mellan parterna.

Eva Nypelius (C), regionstyrelsens ordförande: Det känns bra att vi nu går vidare med den här markanvisningen för gymnastik- och idrottsanläggning. Det kommer att stärka idrottsområdet på Visborg och äntligen kan gymnastiken få möjlighet till ändamålsenliga lokaler.

 

Ärende 33 - Val av ledamot till regionstyrelsens arbetsutskott och regionalt utvecklingsutskott

Regionstyrelsens beslut:

• Val av Simon Härenstam som ledamot i regionstyrelsens arbetsutskott, regionalt utvecklingsutskott och regionalt exploateringsutskott efter Adam Lagerstedt som avsagt sig uppdraget.