Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hälso- och sjukvårdsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2020-12-15 18:40
Idag den 15 december höll hälso- och sjukvårdsnämnden ett digitalt sammanträde. Nämnden beslutade bland annat om att vaccineringen mot covid-19 ska bli avgiftsfri. Ledamöterna fick också information om coronaläget i sjukvården med mera.
 
Avgiftsfri vaccinering mot Covid-19 på Gotland 
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att all vaccinering mot covid-19 ska ske utan avgift i Region Gotland. 
 

Sammanfattning

 • En överenskommelse är på väg att slutas mellan staten och Sveriges kommuner och regioner (SKR) angående ersättning till regionerna för kostnader i samband med vaccinering av befolkningen mot covid-19. I överenskommelsen utgår också en rekommendation till regionerna om att vaccinationen ska ske avgiftsfritt. Covid-19 är i smittskyddslagen klassad som samhällsfarlig sjukdom.
 • Rekommendationen i överenskommelsen tillsammans med det faktum för att så stor andel av befolkningen ska anta erbjudandet om vaccination mot covid-19 är det lämpligt att utesluta ett sådant eventuellt ekonomiskt hinder såsom en avgift kan utgöra.
 • Enligt tidigare beslut är det alltid inom Region Gotland avgiftsfritt för riskgrupper och det är smittskyddsläkaren som definierar riskgruppen vid varje vaccinationskampanj.
 • Enligt tidigare beslut KF §137 2008 har hälso- och sjukvårdsnämnden delegation på att besluta om avgiftsfrihet vid vaccinationer.
 • Bedömningen är att ersättning för vaccinationen kommer att utgå genom den överenskommelse som är på väg att slutas.

Inför vaccination mot covid-19: God tillgång till sprutor och kanyler

På nämnden kom frågan upp om det finns tillräckligt med sprutor och kanyler inför kommande vaccinering mot covid-19. Förvaltningen informerade om att det i dagsläget finns god tillgång till nämnda materiel, och att tillgången framledes säkerställs i planeringsarbetet inför covid-vaccineringen.

Smittskyddsläkaren informerade om smittskyddsåret 2020

På dagens sammanträde informerade smittskyddsläkare Maria Amér om smittskyddsenhetens arbete under 2020. Här följer en kort sammanfattning av informationen:

 • STRAMA: Antibiotikaförsäljningen i öppenvården fortsätter att sjunka, med en historisk sänkning det första halvåret 2020. Den pågående pandemin med covid-19 har sannolikt påverkat antibiotikaförsäljningen på flera sätt.
 • STI på Gotland: Fortfarande behov av STI-mottagning med god tillgång till provtagning och ändamålsenliga lokaler. Arbete pågår för att säkerställa detta.
 • Antibiotikaronder: En genomgång av sjukhusvårdade patienter med antibiotika eller infektion i dialog mellan behandlande läkare och en infektionsspecialist.
 • Influensavaccination 2020: vaccination av säsongsinfluensa av 16 000 gotlänningar mot normalt drygt 9 000.
 • Smittspårning: EHEC, TBC, Leptospiros (djur), Cryptosporidier och Covid-19.
 • Coronapandemin 2020 inkl. särskilda åtgärder relaterade till pandemin inkl. planering vaccination mot covid-19

Hälso- och sjukvårdsdirektör Marie Loob och sjukvårdschef Cathrine Malmqvist informerade nämnden:

 • Regional sjukvårdsledning och lokal sjukvårdsledning (lasarettet) har möten varje vecka. Medicinskt ansvarig rapporterar status 7 dagar i veckan.
 • Bemanningsplanering för jul- och nyår pågår fortfarande och beror mycket på beläggning och sjukfrånvaro.
 • Vi har en särskild bemanningsgrupp som arbetar med att säkra resurser. Just nu har vi förhållandevis gott om vårdplatser och den elektiva vården är fortfarande igång, men minskas normalt sätt alltid under jul- och nyårshelgerna.
 • IVO beslut beslut läkarmedverkan äldreomsorg m.m. – ingen kritik, men frågor som ska besvaras.
 • IVO beslut informationssäkerhet – avslutad utan anmärkning

Krav- och kvalitetsbok för primärvården 2020: Vårdcentraler utkrävs inte på straffavgift för låg telefontillgänglighet

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att uppdra åt förvaltningen att inte utkräva straffavgift enligt Krav- och kvalitetsboken vid telefontillgänglighet understigande 80 procent under 2020.

Sammanfattning

 • Enligt Krav- och kvalitetsboken avdras en straffavgift på 20 000 kronor från ersättningen till en vårdcentral vars telefontillgänglighet understiger 80 procent under en månad.
 • På grund av ett oväntat snabbt ökat sökande för säsongsinfluensavaccinering bedöms flera vårdcentraler inte uppnå 80 procent.
 • Situationen är oväntad och övergående varför ett beslut om tidsbegränsat borttagande av avgiften föreslås fattas.

Krav- och kvalitetsbok för primärvården 2021

Efter information av beställarchef Rolf Forsman fastställde hälso- och sjukvårdsnämnden förvaltningens förslag till krav- och kvalitetsbok för vårdval primärvård 2021.

Sammanfattning

 • Förslaget innebär integrering av de förändringar som föranleds av beslut i riksdagen den 18 november 2020 om ändringar i hälso- och sjukvårdslagen.
 • Uppdraget till vårdcentralerna är i övrigt i huvudsak oförändrat.
 • Förändringar under 2021 med bakgrund i ”God och nära vård” beslutas och finansieras i annan ordning.
 • Utöver indexering av individersättningsbelopp med två procent görs endast mindre förändringar. Exempelvis skapas förutsättningar för utveckling av utbudet på Trygghetspunkterna genom införande av en besöksersättning.
 • Lokalkostnaderna inom egenregins vårdcentraler flyttas från beställarchefen till respektive vårdcentral, det vill säga samma lösning som för de privata vårdcentralerna.

Utomlänsvårdavtal med Region Stockholm

Hälso- och sjukvårdsnämnden godkände ekonomibilagan för Region Stockholm Gotland för tiden 2021-01-01 – 2021-12-31.

Sammanfattning

 • Sjukvårdsregion Stockholm – Gotland har vid årsskiftet 2019/2020 ingått ett avtalssamarbete med intentionsförklaringen att gemensamt ta ansvar för den högspecialiserade vården för alla regionens invånare.
 • Avtalet, Samarbetsavtal Vård, gäller för perioden 2020–2023, samma period som gäller för Region Stockholms huvudavtal med akutsjukhusen i regionen.
 • Till samarbetsavtalet hör en ekonomibilaga som förhandlas årligen och som gäller för Karolinska Universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus AB, och Södersjukhuset AB samt Visby lasarett.

Ekonomirapport november

Ekonomichef Yvonne Skovshoved informerade nämnden:

 • Den ekonomiska avvikelsen jämfört med budget är – 30,6 miljoner för perioden.
 • Nettokostnadsutvecklingen är 6,4 procent och den externa kostnadsutvecklingen är även den 6,4 procent. Båda dessa påverkas av att utrangering av investeringsprojekten Nya Akuten och intensivvårdsavdelningen är kostnadsförd i november med 13,972 miljoner.
 • Budgetavvikelsen påverkas också negativt av 3,5 miljoner på
 • Ingen ny prognos lämnas men bedömningen är ändå att inkluderat sökta statsbidrag kopplat till covid-19 bör årsresultatet hamna runt noll.

Verksamhetsplan 2021

Hälso- och sjukvårdsdirektör Marie Loob presenterade hälso- och sjukvårdsförvaltningens verksamhetsplan 2021 för nämnden, som fastslog planen:

 • Verksamhetsplanen har 45 förvaltningsövergripande aktiviteter som kopplar till 15 av 18 mål.
 • Verksamhetsplanen genomsyras av omställningen av hälso- och sjukvården mot ”God och nära vård”, kunskapsstyrning, patientsäkerhet, verksamhetsutveckling, strategiska rekryteringsinsatser med mera.
 • Verksamhetsplanen har inte till syfte att täcka allt som ska göras utan det vi särskilt ska
  fokusera på.

Statusrapport: Långsiktig temporär lösning för akutmottagningen

Hälso- och sjukvårdsnämnden godkände statusrapporten som redovisades av hälso- och sjukvårdsförvaltningens lokalstrateg Kajsa Holmström och teknikförvaltningens projektledare Anders Flodman.

Sammanfattning

 • Arbete pågår inom projektets samtliga tre delar, utökade och delvis anpassade lokaler för akutmottagningen, tillskapa lokaler i form av paviljonger samt tekniska förstudien gällande PCI-verksamheten.
 • Inom delen utökade lokaler för akutmottagningen är programhandlingsskedet i slutskedet. Förutsättningar finns att till del tillgodose akutmottagningens behov av exempelvis två akutrum, separata flöden för svårt respektive mindre svårt sjuka patienter, barn-akutverksamhet dygnet runt, övervakningsplatser samt ett bättre omhändertagande av patienter med luftburen smitta. Nästa steg blir att med rapporten som underlag gå vidare med kostnadskalkyl, upphandling och genomförande.
 • Inom projektdelen att tillskapa utökade lokaler med hjälp av paviljonger pågår arbetet med att ta fram underlag för upphandling. Upphandlingen beräknas annonseras under december månad.
 • Rapporten från förstudien gällande tekniska förutsättningar för PCI-verksamheten påvisar, frånsett från VVS-delen som ännu inte är klar, att det finns tekniska möjligheter att inrymma PCI-verksamheten på plan 4 i behandlingsbyggnaden, hus 23

Kompetensförsörjningsplan 2021-2023

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att godkänna förvaltningens kompetensförsörjningsplan 2021-2023.

Sammanfattning

Förvaltningens HR-chef, Monica Forsman, informerade nämnden om att den förvaltningsövergripande kompetensförsörjningsplanen ska bidra till att förvaltningen lyckas möta framtidens utmaningar genom att attrahera, rekrytera, engagera, utveckla och behålla medarbetare.

 • Syftet med kompetensförsörjningsplanen är att ge en bild av befintlig kompetens inom förvaltningen samt beskriva utmaningarna och möjligheterna.
 • Den beskriver också de strategier vi har inom förvaltningen för att klara vårt kompetensbehov.
 • Strategier inom området ”Attrahera och rekrytera” är bland annat samverkan mellan förvaltningen och Uppsala Universitet genom exempelvis verksamhetsförlagd utbildning, fortsatt intag av AT-läkare och att utveckla arbetet med ”storytelling” och annonsering.
 • Strategier inom området ”Utveckla och behålla” är bland annat ”förändringsresan”, ledarutveckling, specialistutbildning av sjuksköterskor, översyn av arbetstider och scheman samt styrning av lönemedel.

Redovisning av uppdrag: Plan för hantering av uppbyggd och dold vårdskuld med syfte att nå vårdgarantins mål

Hälso- och sjukvårdsnämnden godkände förvaltningens rapport från förvaltningen som redovisar en rad olika utvecklings- och förbättringsarbeten för att möta den eventuella dolda vårdskuld som kan uppstå vid lägre tillgänglighet till operation/behandling.

Sammanfattning

 • Tillgängligheten till operation/åtgärd är den delen av vårdgarantin som Region Gotland har haft svårast att nå målen inom.
 • Flaskhalsen är operationsavdelningen på Visby lasarett där det krävs att samtliga sju operationssalar utnyttjas optimalt för att upprätthålla god tillgänglighet.
 • Inom specialistmottagningar och anestesi/operationsavdelningen pågår ett flertal utvecklings/effektiviseringsarbeten för att öka tillgängligheten för de som redan i dagsläget väntar på operation/behandling, men även för att möta den eventuella dolda vårdskuld som kommer att strömma till när produktionen på mottagningarna återgår till det mer normala och remisser och patienter inkommer i en mer normal omfattning.